Działalność statutowa służy określonym w statucie jednostki naukowej zadaniom związanym z inicjowanymi i prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

Z dotacji na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego, wyodrębnia się fundusze na:

 1. działania niezbędne do rozwoju kierunków badawczych lub specjalności naukowych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe i prace rozwojowe ujęte w planie finansowym Wydziału,
 2. utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek wydziałowych,
 3. koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,
 4. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1),
 5. współpracę krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1),
 6. upowszechnianie nauki,
 7. działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji,
 8. zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Kryteria i tryb przyznawania środków na finansowanie działalności statutowej. Składanie wniosków

Kryteria przyznawania środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach działalności statutowej określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 47/17 z 15 maja 2017 r., wraz z załącznikami.

Kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków

 1. Podstawowym kryterium podziału środków finansowych na projekty badawcze jest liczba punktów wypracowana przez członków zespołu badawczego w trakcie oceny parametrycznej.
 2. Po otrzymaniu decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wysokości dotacji podmiotowej, Dziekan wydziela z niej rezerwę celową w wysokości 7%-10% dotacji i dokonuje podziału pozostałej części.
 3. Dziekani poszczególnych Wydziałów wysyłają do Kierowników Projektów w formie pisemnej informację o wysokości przyznanych środków na zadania badawcze, które nie mogą być wyższe niż kwoty planowane we wniosku na działalność statutową Wydziału.
 4. Dokumentacja finansowa dotycząca realizowanego projektu powinna zostać zweryfikowana pod względem merytoryczno-finansowym w terminie 14 dni od otrzymania informacji.

Zasady finansowania projektów

 1. Środki finansowe przyznane na realizację zadania badawczego należy wykorzystać w roku ich przyznania i nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w projekcie. Zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe w realizowanym wniosku, które wynikły w trakcie realizacji umowy, winny być zgłoszone na piśmie do Dziekana.
 2. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny, w takiej sytuacji zwiększają one rezerwę celową (maksymalny okres rozliczenia to dwa lata). Zasady wykorzystania środków z rezerwy oraz terminy ich wydatkowania zawiera załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 47/17.
 3. Środki na badania (zwłaszcza wydatki rzeczowe) powinny być wykorzystywane systematycznie w ciągu całego roku i nie powinny być kumulowane w miesiącu grudniu.
 4. Zapotrzebowanie na materiały biurowe należy kierować do Działu Gospodarki Majątkiem natomiast w zakresie aparatury i oprogramowania do Centrum Informatycznego.
 5. Z uwagi na konieczność zbilansowania potrzeb materiałowych i aparaturowych w skali uczelni i opracowania dokumentacji przetargowej, konieczne jest złożenie odpowiednich zamówień do ww. jednostek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

Składanie raportów cząstkowych i końcowych i ich ocena merytoryczna

 1. Po zakończeniu projektu, Kierownicy składają:

  1. raport merytoryczny z realizacji danego etapu zadania wraz z informacją o stanie wydatkowania środków wg załącznika nr 2 do zarządzanie 47/17 do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego
  2. raport końcowy zawierający ostateczne rezultaty zadania, wg załącznika nr 3 do zarządzenia 47/17 do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego po ostatnim roku, w którym było realizowane zadanie.

 2. Wymagane jest, aby publikacje będące wynikiem projektu były afiliowane wyłącznie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
 3. Rezultaty badawcze są oceniane i zatwierdzane przez Komisję Odbioru Prac Naukowo-Badawczych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wydanego zarządzeniem Rektora. Pozytywna ocena raportu cząstkowego, upoważnia Autorów o ubieganie się o finansowanie badań  w roku następnym.

Postanowienia końcowe

 1. Kierownicy Projektów otrzymujący dotację są zobowiązani do:
  a) nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,
  b) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
  c) przestrzegania dyscypliny finansowej,
  d) złożenia raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca może być pozbawiony dotacji oraz zobowiązany do zwrotu przyznanych środków.
 3. Środki z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego mogą być przeznaczone na realizację zadań bezpośrednio związanych z działalnością naukową.

  UWAGA

  • nie może być z nich finansowana działalność dydaktyczna (np. szkolenia, warsztaty dydaktyczne, podręczniki)
  • nie może być finansowana działalność niezwiązana z nauką, nawet jeśli koszty są częścią działania wspomagającego naukę (np. koszty uczestnictwa w konferencji naukowej, w tym podróży i zakwaterowania – TAK, koszty druku materiałów konferencyjnych – TAK, ale koszty wyżywienia uczestników konferencji organizowanej przez Wydział– NIE)

Wykaz projektów w ramach potencjału badawczego w latach 2010-2017