Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - Dr Dominika Bochańczyk-Kupka

Redakcje monografii:

 1. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro i mezoekonomiczne. Red. D.Bochańczyk-Kupka, S.Swadźba, Wydaw. UE  Katowice, Katowice 2013, 301 stron.

Rozdziały w monografiach i artykuły naukowe:

 1. Luksus i dobra luksusowe. Studia Ekonomiczne UE (w druku).
 2. Klastry w Japonii. [W:]: Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. Red. U.Zagóra-Jonszta, Wydaw.  UE, Katowice 2013, s.49-63.
 3. Rola państwa w gospodarce współczesnej Japonii. Studia Ekonomiczne UE nr 136(2013), Wydaw. UE  Katowice, Katowice  2013, s.181-192.
 4. Wspólnoty religijne. Wspólnota amiszów. [W:] Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania. Praca zbiorowa pod red. S.Swadzby, Wydaw. UE Katowice,  Katowice 2012, s.26-43.
 5. Czynniki konkurencyjności wybranych gospodarek państw Azji Południowo-Wschodniej. Studia Ekonomiczne UE nr 116 (2012), Wydaw. UE, Katowice 2012, s.99-108.
 6. Systemic and institutional competitiveness of economic system. Journal of Economics and Management, vol.7 (2011), s.7-24.
 7. Kraje Azji Południowo-Wschodniej – rola państwa i rynku, [W:] Systemy gospodarcze: analiza porównawcza, redakcja  nauk. S.Swadźba, I.Ostoj., Wydaw. UE w Katowicach, Katowice 2011, s.138-155.
 8. Strategia konkurencji - geneza pojecia [W:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 119-130.
 9. Społeczno-kulturowe uwarunkowania konkurencyjności systemu gospodarczego. Studia Ekonomiczne  Nr 69 (2011), s. 79-89.
 10. Kraje Azji Południowo-Wschodniej – rola państwa i rynku. [W:] Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Red. S. Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011, s.138-155.
 11. Konkurencyjność instytucjonalna państwa a wolność gospodarcza. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Nr 59 (2010), s. 59-71.
 12. Czynniki konkurencyjności gospodarek azjatyckich. [W:] Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej. Wydawnictwo Adam Marszałek. UMC Toruń 2010, s.100-121.
 13. Powstanie kapitalizmu. W: Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój. Praca zbiorowa pod redakcją S.Swadźby, AE, Katowice 2010, s.13-28.
 14. The influence of EU membership on country's competitiveness : the case of Estonia. Research Papers of Wrocław University of Economics. - Nr 59 (2009) : Global challenges and Policies of the European Union - consequences for the "New Member States". Praca zbiorowa pod redakcją M.Piotrowskie i L.Kurowskiego, s. 57-66.
 15. Własność i mechanizm koordynacji decyzji gospodarczych jako wyznaczniki systemu gospodarczego. W: Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, Katowice 2009, s.59-71.
 16. Konkurencyjność systemowa - wybrane aspekty teoretyczne. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Nr 48 (2008), s.93-103.
 17. Konkurencyjność krajów członkowskich UE według wybranych rankingów. W: Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2008, s.147-163
 18. Klaster a konkurencyjność w aspekcie mikroekonomicznym i mezzoekonomicznym. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 54 (2008), s. 109-121.
 19. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki : wybrane problemy metodologiczne W: Ekonomia i finanse : współczesne problemy badawcze. Red. nauk. Janina Harasim, Teresa Kraśnicka. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Centrum Badań i Ekspertyz. CBiE, AE, Katowice 2008, s. 48-62.
 20. Szkolnictwo i oświata. W: Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją S.Swadźby. AE, Katowice 2007, s.41-56.
 21. Historyczno-polityczne uwarunkowania przystąpienia Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii do Wspólnot Europejskich. Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 38(2006).
 22. System własności. W: Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją S.Swadźby. AE, Katowice 2006.
 23. Transformacja polityczna i gospodarcza na Litwie w latach 1988-2004. Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 43(2006).
 24. Pozycja konkurencyjna Estonii w latach 2004-2005. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej, Red. S. Swadźba, AE Katowice 2006
 25. Własność a system gospodarczy W: Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. AE, Katowice 2005.
 26. Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki - podejście makroekonomiczne. Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 32(2004).
 27. Litwa. W: Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część II. Kraje byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2004.
 28. Łotwa. W: Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część II. Kraje byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2004.
 29. Estonia. W: Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część II. Kraje byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2004.
 30. Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki- podejście makroekonomiczne. Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 26(2003).
 31. Albania. W: Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2003.
 32. Rola państwa w sferze produkcji. Usługi. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2002.
 33. Systemy gospodarcze krajów naftowych. W: System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją S.Swadźby. AE, Katowice 2001.
 34. Transformacja systemowa w sferze produkcji. Usługi. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2000.
 35. Kilka uwag na temat skutków pomocy finansowej Unii Europejskiej dla gospodarki greckiej. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska? Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2000.
 36. Swoboda przepływu siły roboczej w Unii Europejskiej. Doświadczenia irlandzkie. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 9(1999)
 37. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Nadzieje i rzeczywistość nowych krajów członkowskich. Grecja. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Nr 9(1999).
 38. Międzynarodowa konkurencyjność jako miara efektywności systemu gospodarczego. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE, Katowice 1999.