Prof. UE dr hab. Grażyna Szpor

- Jawność i jej ograniczenia, Grażyna Szpor (red. naukowy), Tom III, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013;

- Jawność i jej ograniczenia, Grażyna Szpor (red. naukowy), Tom II, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013;

- Status prawny pracowników administracji publicznej. Terytorialne podstawy ustroju administracji publicznej. Kontrola administracji. [w:] Prawo administracyjne, Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski (red), G. Szpor wyd. Warszawa 2011 s. 230 - 308;

- Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2011 s. 15 – 81;

- Restrukturyzacja regulacji infrastruktury informacyjnej [w:] Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa. Red. G. Szpor. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2011, s.211 - 224

- Personal data protection as a condition of development of spatial information systems. The future with GIS. Ed. D. Kerekovic, Zagreb 2011, p. 171 - 178          

- Offentliche Informationsinfrastrukturen im polnischen Verwaltungsrecht unter besonderer Berucksichtigung von Datenerhebungspflichten und Datenverwendungsrechten Privater [w:] Perspectiven des deutschen, polnischen und europischen Informationsrecht. Osnabruck, 2011, s. 43 – 70

- Lex informatica – problemy słownika [w:] informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Red. J. Gołaczyński. Wyd. C. H. Beck. Warszawa 2010, s. 191 – 202.

- The Electronic Platform of the Public Administration Services (e-PUAP). [w;] “Space, Heritage & Future". Ed. D. Kerekovic. Zagreb 2010 s. 256 – 264;

- Prawne uwarunkowania efektywności informatyzacji administrowania [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’09. Red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice 2009, s. 45 – 54;

- Re-use of public sektor information [w:] Time, GIS & Future. Ed. D. Kereković. Zagreb 2009;

- Elektroniczna administracja a „wykluczenie cyfrowe” [w:] Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Red. A. Rączaszek i W. Koczur. Katowice 2009, s. 627 – 637;

- Administracyjnoprawne problemy informatyzacji [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Red. J. Supernat. Wrocław 2009, s. 717 – 729;

- Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Roczniki Geomatyki 2009/4;

- Wzrost roli orzecznictwa a mankamenty legislacji [ w:] orzecznictwo w systemie prawa. Red. T. Bakowski, K. Grajewski, J. Warylewski. Wolters Kluwer 2008, s.223 – 225.

- Europeizacja prawa w sferze zagospodarowania przestrzennego. [w:] Europeizacja prawa administracyjnego. Red. I. Lipowicz, R. Warchałowski. Warszawa 2008.

- Pojęcie informacji a zakres ochrony danych. [w:] Ochrona danych osobowych z perspektywy dziesięciolecia. Red. P. Fajgielski. Wyd. KUL. Lublin 2008, s. 7 - 19.

- Informatyzacja jako przedmiot badań administracyjnoprawnych,[w:] Materiały Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Karpacz 2008 r.

- E-administracja a e-ekskluzja, Materialy z XXVI Konferencji Polityków Społecznych, Ustroń czerwiec 2008.

- Terytorialne podstawy ustroju administracji publicznej (s.278 - 288). Status prawny pracowników administracji publicznej (s. 242 – 277). Kontrola administracji (s. 289 – 320). [w:] Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red), Z. Cieslak, I. Lipowicz, G. Szpor wyd. Lexis Nexis, Warszawa, wyd. 3 z 2007 r.

- Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych. [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red G. Szpor, Wyd 4 zmienione wyd Lexis Nexis Warszawa 2007, s.11 – 76.

- Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych. [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor, wyd. 3 zmienione, wyd. Lexis Nexis; Warszawa 2006, s.11 – 76.

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a prawa obywatela [ w:] Informacja prawna a prawa obywatela. Red.K. Grajewski, J. Warylewski. Wolters Kluwer 2006, s.69 - 90

- Computerization of public register [w:] GIS Aplications & Development. Ed. D. Kerekovic. Zagreb 2006, s.133 – 136.

- Społeczne aspekty stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych. [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza AGH. Warszawa 2005 s. 59 – 71.

- Bezpieczeństwo danych osobowych a ochrona informacji niejawnych i biznesowych. [w:] Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały I Kongresu. Red. M. Gajos. S. Zalewski. Katowice 2005, s. 33 – 42.

- Pracownicy administracji publicznej. Kontrola administracji. Terytorialnne podstawy ustroju administracji. [w:] Prawo administracyjne. Red. Z. Niewiadomski. Lexis Nexis 2005.