Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor

mgr Joanna Radziwołek
e-mail: joanna.radziwolek@ue.katowice.pl
Tel: (+48) 32 257 7116

Zadania:

  1. prowadzenia rachunkowości Uniwersytetu,
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym,
  4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.