Wniosek o zwrot nadpłaty należności


Wniosek o zwrot nadpłaty jest kierowany do Działu Finansowo-Księgowego przez Dziekanat. Wniosek o zwrot nadpłaty może być sporządzony z inicjatywy studenta.
Wniosek o zwrot nadpłaty jest sprawdzany pod względem formalnym i rachunkowym przez Dział Finansowo-Księgowy, a następnie zatwierdzany do wypłaty przez Kwestora i Rektora.
Zwrot jest dokonywany na rachunek bankowy lub w Kasie Uczelni.
W przypadku nieodebrania nadpłaty w Kasie Uczelni w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o nadpłatę w Dziale Finansowo-Księgowym, zwrot jest dokonywany na adres domowy po potrąceniu kosztów opłat pocztowych. Zwrot na rachunek bankowy jest dokonywany po potrąceniu kosztów bankowych przelewu.
Numer rachunku bankowego można składać w Dziale Finansowo-Księgowym lub
w jednostce Uczelni zobowiązanej do sporządzania wniosku o nadpłatę.