Zasady korzystania z księgozbioru

Poniższy Regulamin obowiązuje do czasu zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Wydziału Biznesu, Finansów
i Administracji w Rybniku

Regulamin Biblioteki UE ROND               

1. Do korzystania z Biblioteki uprawnieni są :

- pracownicy UE

- studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UE

- pracownicy i studenci uczelni, z którymi UE podpisała umowę o współpracy

2. Zbiory udostępniane są  bez ograniczeń wszystkim czytelnikom na miejscu, obecność należy odnotować w zeszycie odwiedzin.

3. Zbiory udostępniane są w formie wolnego dostępu do półek, do dyspozycji

czytelników jest komputerowy katalog biblioteczny.

4. Zbiory  wypożyczane są :

- pracownikom  UE

- studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UE w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym

- studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UE w Katowicach w ograniczonym zakresie

- poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne

5. Do Biblioteki mogą się zapisać wyłącznie studenci Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego.

- zapisanie do Biblioteki (jednokrotne) odbywa się wyłącznie poprzez system komputerowy

- należy wypełnić i wysłać formularz "Rejestracja nowych czytelników"

- osobistej autoryzacji danych należy dokonać w Bibliotece UE ROND w ciagu 14 dni od momentu wysłania formularza zapisu on-line

- autoryzując konto należy okazać aktualną legitymację studencką i dowód osobisty oraz podpisać Deklrację zapisu

6. Warunkiem korzystania z Biblioteki jest posiadanie przy sobie karty bibliotecznej lub aktualnej legitymacji studenckiej

- karty bibliotecznej i legitymacji studenckiej nie wolno odstępować lub wypożyczać innym osobom

- zagubienie, kradzież karty bibliotecznej i legitymacji studenckiej lub zmianę danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece

7. Wypożyczany jest wyłącznie księgozbiór do tego celu przeznaczony.

- nie wypożycza się księgozbioru podręcznego przeznaczonego do korzystania na miejscu oraz czasopism

- na miejscu dopuszcza się kopiowanie zbiorów własnymi urządzeniami kopiującymi po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza  

8.  Wypożycza się 10 woluminów książek na okres 8 tygodni.

- rejestracja wypożyczeń dokonywana jest komputerowo, do obowiązku czytelnika należy sprawdzanie swojego konta po każdej transakcji, wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni

- czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych ; wszelkie zauważone defekty należy zgłosić bibliotekarzowi podczas wypożyczenia

- można dokonać jednorazowej prolongaty wypożyczonych zbiorów jeśli nie upłynął termin wypożyczenia ; prolongaty wypożyczeń można dokonać osobiście w Bibliotece, telefonicznie 32 432 98 54, e-mail'em biblioteka.rond@ue.katowice.pl

- w uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem wyznaczonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu (dotyczy to m. in. podręczników)


 9.  Czytelnicy, którzy zniszczyli lub zagubili książkę zobowiązani są do zwrotu tego samego tytułu i wydania książki lub do wpłacenia na konto bankowe Uniwersytetu lub w Kwesturze Uczelni w Katowicach :

- za książkę wydaną do 1980 roku           10,00 zł

- za książkę wydaną w latach 1981-1990  20,00 zł

- za książkę wydaną od 1990 roku dwukrotną cenę książki według zapisu w księdze inwentarzowej

Dowód wpłaty należy przedłożyć w bibliotece, w której zagubiono/zniszczono książkę w celu sporządzenia protokołu zagubienia/zniszczenia książki.

10.  Warunkiem podpisania karty obiegowej jest przedłożenie :

- imiennej karty obiegowej

- zwrot wszystkich wypożyczonych wydawnictw w Bibliotece UE ROND,
w CINIBA i w Bibliotekach Wydziałowych

11. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną miejscową  i zamiejscową.

12. Osoby korzystające z Biblioteki zobowiązane są do :

- pozostawiania w szafkach okryć wierzchnich, torebek, teczek, plecaków, parasoli itp.

- przestrzegania zakazu wnoszenia włączonych telefonów komórkowych

- przestrzegania zakazu spożywania posiłków i palenia tytoniu

- zgłaszania bibliotekarzowi wnoszonych wydawnictw własnych, nie będących własnością Biblioteki UE ROND

- zwrotu wypożyczonych wydawnictw w terminie i w stanie nieuszkodzonym

- zachowania ciszy

13. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu  spowoduje zawieszenie czasowe lub bezterminowe konta bibliotecznego w Bibliotece UE ROND.