Informacje o przewodach doktorskich

Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Co musi zrobić doktorant przed otwarciem przewodu?

  1. udać się do dziekanatu wydziału, na którym zamierza otworzyć przewód doktorski, gdzie pozyska szczegółowe informacje na temat trybu i zasad ubiegania się o nadanie stopnia naukowego

  2. złożyć pismo do kierownika studiów doktoranckich z zawiadomieniem o otwarciu (druk pisma w zakładce Druki do pobrania). Po czym otrzymuje pisemną informację o przeszkodach lub ich braku do otwarcia przewodu wraz z zaświadczeniem o studiowaniu

    UWAGA! Uchwała nr 19/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia przewodu doktorskiego

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych można znaleźć tutaj: czasopisma wg MNiSW