Informacje o przewodach doktorskich

Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Co musi zrobić doktorant przed otwarciem przewodu?

  1. udać się do dziekanatu wydziału, na którym zamierza otworzyć przewód doktorski (uwaga! Studium Doktoranckie nie zajmuje się przeprowadzeniem przewodu doktorskiego), gdzie pozyska szczegółowe informacje na temat trybu i zasad ubiegania się o nadanie stopnia naukowego

  2. złożyć pismo do kierownika studiów doktoranckich z zawiadomieniem o otwarciu (druk pisma w zakładce Druki do pobrania). Po czym otrzymuje z SD pisemną informację o przeszkodach lub ich braku do otwarcia przewodu wraz z zaświadczeniem o studiowaniu

    UWAGA! Uchwała nr 19/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia przewodu doktorskiego

     

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych można znaleźć tutaj: czasopisma wg MNiSW