Pomoc materialna dla doktorantów

Jakie formy stypendiów można otrzymać?

1. stypendium socjalne
2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3. stypendium dla najlepszych doktorantów

4. zapomogi

Jakie przepisy regulują kwestię przyznawania stypendiów pomocy materialnej?
Art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom UE w Katowicach


Kto może ubiegać się o stypendium?

O przyznanie stypendium może ubiegać się każdy doktorant.

Stypendium dla najlepszych doktorantów rozpoczynających I rok studiów jest przyznawane doktorantom z najwyższą punktacją zdobytą w procesie rekrutacyjnym (na podstawie listy rankingowej)


Terminy składania wniosków o stypendia na rok ak. 2017/2018:

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów: 

18 września - 6 października

Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów wraz z kompletem dokumentów: od 18 września do 13 października

Średnia graniczna wynosi: 

Wniosek o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można złożyć w dowolnym momencie roku akademickiego.

Gdzie składać wnioski o stypendia?

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, dla najlepszych doktorantów, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz z kompletem dokumentów do odpowiedniego dziekanatu. 

Osoby, które otrzymają decyzję o przyznaniu stypendium są zobowiązane podać swój numer konta bankowego (ROR), na który będzie przelewane stypendium dostarczając:

 • wyciąg bankowy bez szczegółowych transakcji lub informację z banku potwierdzającą posiadanie podanego numeru rachunku,
 • zał. nr 7 tj. informacja o numerze rachunku bankowego.

WNIOSKI (NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)


UWAGI

  1. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 wynosi 900 zł netto.
  2. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2016 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. 

   Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.
  3. KONIECZNE JEST RÓWNIEŻ DOSTARCZENIE:

   - ZAŚWIADCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI  (dokument taki należy uzyskać z ZUS-u, KRUS-u lub od pracodawcy)

   - DOKUMENTU INFORMUJĄCEGO O LICZBIE MIESIĘCY, W KTÓRYCH DOCHÓD BYŁ OTRZYMYWANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI
   (np.: zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę/ umowa zlecenia/ umowa o dzieło zawierająca interesujący nas rok kalendarzowy, decyzja o przyznaniu renty/ emerytury/itp. zawierająca interesujący nas rok kalendarzowy, zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku/ stypendium/ itp. zawierające interesujący nas rok kalendarzowy, itd.)