Ubezpieczenie doktorantów

Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135) szkoły wyższe lub jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

  • studentów i uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne dokumenty, bądź oświadczenia wskazujące jednoznacznie, że te osoby nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu*)

  • cudzoziemców – studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub będą studiować w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Nie podlegają ubezpieczeniu przez szkoły wyższe lub jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie studenci i słuchacze studiów doktoranckich do ukończenia 26 lat, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Osoby te są ubezpieczone z tytułu opłacania składki przez jednego z rodziców lub małżonka**).

Obowiązek ubezpieczenia studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia ślubowania lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. Z zapisu nie wyklucza się studentów pozostających na urlopie dziekańskim/zdrowotnym.

Ustawa nie określa charakteru studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Zgłoszenie, wyrejestrowanie bądź dokonanie zmiany (danych osobowych) w myśl art.36 ust.11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13  października 1998 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 11, poz.74) płatnik ma obowiązek złożyć w terminie 7 dni od daty powstania bądź wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń albo zmiany danych.

UWAGA! Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego bądź zmiana danych osobowych następuje tylko po osobistym stawiennictwie zainteresowanego u p. Magdaleny Chicińskiej-Chrószcz (kontakt ponizej) w celu wypełnienia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz podpisania formularza ZUS ZZA.

KONTAKT: Beata Garus, pok. 262 bud. N (wejście od strony ul. Adamskiego), tel. 32 257 71 84

*) zwalnia się z obowiązku opłacania przez uczelnię składki na ubezpieczenie zdrowotne studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, oznaczającego:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka, 
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

**) zgłoszenie następuje u płatnika składek: osoby pracującej – w zakładzie pracy, emeryta/rencisty – w ZUS, bezrobotnego – w Urzędzie Pracy, prowadzącego działalność gospodarczą – we własnym zakresie w ZUS.

Inny tytuł ubezpieczenia to także: pracownik, prowadzący działalność gospodarczą,  zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej z osobą, która ukończyła 26 lat.