Zastępca Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych

mgr inż. Jan Krzywolak
e-mail:  jan.krzywolak@ue.katowice.pl
Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7110
Fax: (+48) 32 257 7272

Zadania:

 1. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Uniwersytetu,
 2. utrzymanie pełnej sprawności technicznej budynków oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich posiadanych obiektach, w tym obiektach działalności socjalnej i kulturalnej studentów,
 3. racjonalną gospodarkę energetyczną i zapewnienie dostawy mediów,
 4. tworzenie określonych przepisami warunków ochrony mienia Uniwersytetu i zabezpieczenia pomieszczeń,
 5. realizację planów poprawy warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 6. utrzymanie wymaganego stanu sanitarnego oraz zapewnienie funkcjonowania służb utrzymania czystości i ochrony obiektów,
 7. organizowanie działalności mającej na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki ruchomymi składnikami mienia oraz oszczędnego gospodarowania materiałami i narzędziami,
 8. przygotowanie Uniwersytetu do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych, zagrożenia powodziowego itp.),
 9. zapewnianie funkcjonowania Uniwersytetu w dni wolne od pracy (w zakresie: ochrony obiektów, utrzymania porządku i czystości, usuwania awarii i nadzoru administracyjno-technicznego),
 10. zapewnianie technicznego wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych,
 11. zapewnianie sprawnego i funkcjonalnego systemu łączności telekomunikacyjnej.