Artykuł pracownika w czasopiśmie z listy A MNiSW

Miło nam poinformować, że artykuł naukowy dr Jan Acedańskiego z Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii został opublikowany w czasopiśmie z listy A MNiSW. Artykuł pt. "Heterogeneous expectations and the distribution of wealth" został przyjęty do druku w czasopiśmie "Journal of Macroeconomics" (IF=0,791) wydawnictwa Elsevier.


Artykuł analizuje wpływ zróżnicowania oczekiwań gospodarstw domowych w odniesieniu do przyszłych stóp procentowych oraz płac na nierówności majątkowe w gospodarce. W pierwszej części pokazuje teoretycznie, że niejednorodne oczekiwania mogą zarówno zmniejszać, jak i zwiększać nierówności w sposób bardzo znaczący. Ostateczny efekt zależy od stopnia zróżnicowania oraz szybkości zmiany oczekiwań. W drugiej części rozważana jest empirycznie zweryfikowana teoria według której, oczekiwania gospodarstw są w dużej mierze determinowane ich przeszłymi doświadczeniami. W pracy pokazano, że uwzględnienie takiego sposobu formułowania oczekiwań powoduje umiarkowane zmiany stopnia koncentracji majątku, nieprzekraczające 10%. 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej