Konferencja nt. nowych sektorów gospodarki

4 września 2017 r. odbędzie się konferencja naukowa z cyklu Local and Regional MeetUp KATO 2017 pt. "Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta rezyliencja i hybrydyzacja", której organizatorem jest Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych we współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestorów Miasta Katowice. Konferencja objęta została patronatem Prezydenta Miasta Katowice dr. Marcina Krupy, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Regional Studies Association.


Głównym zamierzeniem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania:

  • Na czym polega hybrydyzacja rozwoju miast jako efekt budowania rezyliencji w kontekście wzmacniania zdolności adaptacyjnych firm i społeczności lokalnej?
  • Czy i w jakim stopniu hybrydyzacja rozwoju oznacza przypadkowość procesów społeczno-gospodarczych, czy też można ją uznać za nowy wzorzec rozwoju?

Organizatorzy konferencji oczekują wystąpień naukowców i praktyków podejmujących następujące wątki tematyczne:

  • Miasta w globalnych łańcuchach wartości – budowanie zdolności wielorakiej funkcjonalnej aktywności, hybrydyzacja rozwoju w wymiarze branżowym, społecznym i przestrzennym - "kolaż" funkcji i odmiennych etapów ich rozwoju.
  • Lokalne firmy w globalnych łańcuchach wartości - budowanie zdolności adaptacyjnych przez wykorzystywanie różnych własności zasobów, generowanie wartości dodanej przez połączenia branż i technologii, rozwój nowych produktów i rynków jako wynik dzielenia się wiedzą, odmiennymi kompetencjami i doświadczeniami.
  • Globalne firmy w lokalnym ekosystemie biznesu – poszukiwanie zasobów i kompetencji dla maksymalizacji korzyści lokalizacji, upowszechnianie międzynarodowych standardów na rzecz integracji lokalnego środowiska biznesu.
  • Lokalna społeczność w dobie cyfryzacji i globalizacji – mozaika postaw i zachowań społecznych, wymiana intelektualna w kontekście inkorporacji elementów różnych kultur, różnorodność stylów życia ("premium", grupy "wykluczonych"), ruchy miejskie i partycypacja w rozwoju.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 lipca 2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: klaudiaplac@gmail.com lub a_jania@wp.pl

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji w ramach: Studiów Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (lista B) i monografii pokonferencyjnej. Opłata za uczestnictwo – 200 zł - pokrywa koszty materiałów konferencyjnych i organizacji wydarzenia.

Ze względów technicznych liczba uczestników konferencji jest ograniczona.

Terminy:

  • 30 lipca 2017 r. nadesłanie kart zgłoszeń z abstraktem referatu
  • 15 sierpnia 2017 r. uregulowanie opłaty za uczestnictwo
  • 15 sierpnia 2017 r. nadesłanie ostatecznej wersji artykułu
  • 4 WRZEŚNIA 2017 R. TERMIN KONFERENCJI

Miejsce konferencji:

Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a Katowice

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej oraz na stronie Regional Studies Association.

W razie pytań, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: klaudiaplac@gmail.com lub a_jania@wp.pl.