Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Kiedy wyrażam zgodę na Badania Losów Zawodowych Absolwentów?

  • Wypełniając stosowne Oświadczenie podczas podbijania Karty Obiegowej (do września 2016 roku);
  • Wypełniając odpowiednią sekcję w Karcie Realizacji Praktyki (od semestru letniego 2016/2017).

2. Jak wyglądają Badania Losów Zawodowych Absolwentów?

BLZA realizowane są dwutorowo:

  • Ankieta dostępna przez cały rok akademicki na stronie biura,
  • Link do ankiety przesyłany jest drogą e-mailową do studentów, którzy wyrazili zgodę na udział  w BLZA. 

3. Czy mogę nie wyrażać zgody na badanie losów zawodowych absolwentów?

Tak, udział w badaniu jest dobrowolny.

4. Czy BLZA są anonimowe?

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego.

5. Gdzie jest publikowany raport z BLZA?

Dane zebrane w czasie BLZA są prezentowane na stronie internetowej w zakładce Badania Losów Zawodowych Absolwentów, a pełne raporty badawcze są dostępne w Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami po wcześniejszym zapytaniu e-mailowym.

6. Jak często są przeprowadzane BLZA?

BLZA są przeprowadzane po roku, trzech oraz pięciu od ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego wśród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie drogą e-mailową ankiet internetowych. 

7. Jak wyglądają Badania Pracodawców?

Badania pracodawców są przeprowadzone wśród tych pracodawców, którzy zarejestrowali się w serwisie ACK/BWGiA i zaakceptowali regulamin. Ankieta wysyłana jest drogą e-mailową do tych pracodawców. Jednocześnie link do ankiety dostępny jest przez cały rok na stronie biura.

8. W jaki sposób wyrażam zgodę na Badania Pracodawców?

Akceptując regulamin przy rejestracji ofert pracy/staży/praktyk dla studentów.

9. Czy te badania są anonimowe?

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego.

10. Gdzie jest publikowany raport z Badań pracodawców?

Dane zebrane w czasie badania są prezentowane na stronie internetowej w zakładce Badania Pracodawców, a pełne raporty badawcze są dostępne w Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami po wcześniejszym zapytaniu e-mailowym.

11. Jak często są przeprowadzane te badania?

Badania są przeprowadzone raz w roku.

12. Do kiedy muszę się rozliczyć z praktyk?

Student jest zobowiązany do złożenia w biurze oryginału Karty Realizacji Praktyki,  w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego – w przypadku praktyki realizowanej w terminie wolnym od zajęć lub nie później niż w terminie 2 tygodni od daty ich ukończenia - w przypadku praktyk realizowanych w ciągu roku akademickiego.

13. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć pracę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyk prosimy 

14. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić i  uzyskać podpis firmy, promotora oraz Prodziekana. Kartę Realizacji Praktyki prosimy o dostarczenie do biura.

15. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć wcześniej odbytą praktykę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis firmy, promotora oraz Prodziekana. Kartę Realizacji Praktyki o odbytej praktyce prosimy o dostarczenie do biura.

16. Co jeżeli nie mam promotora?

W przypadku braku promotora Dziekan wyznacza osobę, która może podpisywać dokumenty związane z praktykami. Prosimy o kontakt z Dziekanatem, aby uzyskać informację, kto pełni taką funkcję.

17. Co jeżeli nie mam kontaktu z promotorem?

W takim przypadku jest możliwość dołączenia do planu praktyk e-maila, w którym promotor wyraża zgodę na odbycie praktyki.

18. Jak wypisać zadania realizowane podczas praktyk?

Zadania realizowane w czasie praktyk powinny być ustalone z firmą, która przyjmuje studenta na praktyki. Jeżeli firma nie przekazała takiej informacje to zadania realizowane w czasie praktyk muszą zostać uzupełnione przez studenta samodzielnie odpowiadając na pytanie – Co bym chciał/a robić na konkretnym stanowisku pracy?

19. Ile mają trwać praktyki obowiązkowe?

Praktyki obowiązkowe trwają nie krócej niż 120h na studiach I stopnia i nie krócej niż 240h na Wydziale Informatyki i Komunikacji na kierunkach praktycznych i 360h na Wydziale Ekonomii – kierunek Przedsiębiorczość i Finanse. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością praktyki na stronie Dziekanatu.

20. Ile mają trwać praktyki dodatkowe?

Praktyki dodatkowe nie mają określonej ilości godzin.

21. Ile ma trwać praca zawodowa, aby została zaliczona, jako praktyki obowiązkowe?

Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością praktyki na stronie Dziekanatu.

22. Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby była ona zaliczona, jako praktyka obowiązkowa?

Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością praktyki na stronie Dziekanatu. 

23. Czy biuro pomaga w znajdowaniu praktyk?

Na stronie biura znajdują się oferty pracy, praktyk i staży.

24. Jestem studentem RONDu, czy mogę zaliczyć praktyki bez przyjazdu do Katowic?

Proszę komplet dokumentów dostarczyć do Dziekanatu w Rybniku.

25. Jak mogę anulować praktyki?

Odwołanie praktyki z przyczyn nieleżących po stronie studenta powinno zostać zgłoszone przez studenta do Biura w formie pisemnej, niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia. Wzór oświadczenia dostępny na stronie biura (oświadczenie anulowania praktyki).

26. Kiedy widoczne będzie zaliczenie praktyki w Wirtualnej Uczelni?

Biuro zajmuje się praktykami od strony organizacyjnej, zaliczenie praktyk będzie widoczne dopiero po wpisaniu ich przez promotora do systemu.

27. Który rok studiów mam wpisać na dokumentach z praktyk, gdy są one odbywane w wakacje?

Prosimy o wpisywanie II ze względu na to, że II rok jest tym, w którym student jest zobowiązany do odbycia praktyk.

28. Gdzie znajdują się dokumenty do pobrania w sprawie praktyk?

Dokumenty znajdują się na stronie biura w zakładce Krajowe Praktyki Studenckie oraz na Wirtualnej Uczelni. 

29. Czy dla studentów są dostępne jakieś publikacje?

Wykaz dostępnych publikacji dla studenta znajduje się na stronie internetowej biura i jest możliwość ich odbioru w biurze lub w strefach aktywności studenta zlokalizowanych na Uczelni.

30. Czy jest możliwość konsultacji CV, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej?

Jest możliwość konsultacji CV, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej tylko w formie grupowej w trakcie organizowanych przez Biuro wydarzeń. Wszystkie informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie biura w zakładce Nasze Projekty.