Projekty

Projekty bieżące

Projekty zakończone

 • START - projekt promujący innowacyjność oraz zachęcający do zakładania własnych firm wykorzystujących nowoczesne technologie
 • FORGOM - projekt, którego celem było wyznaczenie kierunków rozwoju technologicznego w sektorze metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy - projekt realizowany w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
 • "Innowacyjni Informatycy - studia na kierunku zamawianym Informatyka"
 • Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem - projekt, którego głównym celem była poprawa konkurencyjności firm działających na Śląsku poprzez integrację środowiska biznesowego z naukowym
 • Inter Uni - projekt "Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów" korzysta z dofinansowania w kwocie 375 tys. zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest współpraca między uczelniami, mająca na celu wsparcie procesu internacjonalizacji. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim oraz Uniwersytetem w Liechtensteinie.  
 • Investio - to nowoczesna platforma społecznościowa dla inwestorów o różnym stopniu zainteresowania rynkami finansowymi
 • Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS - projekt, którego celem było uruchomienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej do prowadzenia wspólnych badań oraz zapewnienie polskim jednostkom naukowym łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi
 • Nowe Media i Technologie Wiedzy w programach studiów ekonomicznych - synergia teorii i praktyki - projekt mający na celu stworzenie nowych kierunków studiów w dziedzinie nauk informatycznych, które poza wiedzą teoretyczną zagwarantują studentom szeroko rozumianą praktykę
 • ProRoz - projekt, którego celem było "Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych"
 • Regionalna Strategia Innowacji - trzecia edycja projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego"
 • UniEKO - utworzenie i oznakowanie ścieżki drzew polskich, pełniącej funkcje dydaktyczne i ekologiczne
 • Zarządzanie dla zdrowia - projekt, którego celem jest podniesienie kwalifikacji przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań - projekt, którego celem było przygotowanie pracowników jednostek naukowych do zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań, pobudzenie współpracy badawczej jednostek B+R z przedsiębiorstwami oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie organizacyjnego wsparcia zespołów badawczych.
 • Modernizacja parteru i I piętra głównego budynku dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach w celu podniesienia standardów kształcenia - szczegółowe informacje dostępne w 29 numerze czasopisma AE Forum.