Studia podyplomowe

Narodowy Bank Polski
oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
zapraszają
na VI edycję studiów podyplomowych

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EUROCel studiów: podniesienie i udoskonalenie wiedzy słuchaczy na temat zasad funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, bilansu kosztów i korzyści integracji walutowej oraz praktycznych konsekwencji wprowadzenia euro ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Polski, a także przeszkolenie uczestników w zakresie pozyskiwania informacji na temat Unii Europejskiej.

Warunki ubiegania się o przyjęcie: posiadanie dyplomu ukończenia studiów (jednolitych studiów magisterskich, studiów I lub II stopnia)

Czas trwania V edycji: dwa semestry (ok. 14 zjazdów), listopad 2014 – czerwiec 2015.

Forma zajęć: wykłady, warsztaty, indywidualne konsultacje.

Wykładowcy: pracownicy UE w Katowicach, zaproszeni wykładowcy – wybitni eksperci.

Słuchacze otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne (publikacje książkowe i elektroniczne).

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie pracy końcowej oraz jej obrona.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Najlepsi absolwenci zostaną zaproszeni na galę organizowaną przez NBP w Warszawie.

Koszt studiów: 300 złotych.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznejRekrutacja trwa w okresie 6.10.2014 do 17.10.2014

Szczegółowe informacje: www.euro.ue.katowice.pl  

Biuro:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
pokój 210 Budynek B
tel. 32 2577-237
mail: biuro.euro(at)ue.katowice.pl  
strona internetowa: www.euro.ue.katowice.pl