Rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego prowadzi kolejną rekrutację słuchaczy kursu stacjonarnego.


Wymagania formalne

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie ukończyły 32 lat;
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym;
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki;
 • spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj:

  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345),
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

Oczekiwania

Przyszłych słuchaczy poszukujemy przede wszystkim wśród osób, które posiadają określone cechy charakterologiczne, osobowościowe oraz postawy, w szczególności:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej i są gotowe poświęcić się służbie na rzecz państwa,
 • nie obawiają się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej,
 • posiadają szeroką wiedzę ogólną,
 • dążą do ciągłego samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • są kreatywne, komunikatywne i zdolne do współdziałania w zespole,
 • charakteryzują się wysoką kulturą osobistą,
 • posiadają predyspozycje przywódcze.

Posiadanie takich cech, pozwoli na koniec kształcenia spełnić wymagania składające się na tzw. profil absolwenta, zdefiniowany z uwzględnieniem potrzeb służby publicznej.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w aktywności społecznej.

Pamiętaj!

 

Więcej informacji: 

http://ksap.gov.pl/ksap/dla-kandydatow/rekrutacja