Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin

 

Regulamin Karty Absolwenta

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                               § 1      

 1. Karta Absolwenta, zwana dalej kartą jest spersonalizowanym blankietem elektronicznej karty identyfikacyjnej wydanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 2. Uprawnionym do otrzymania karty jest absolwent studiów I, II, III stopnia lub jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, MBA Uniwersytetu oraz pracownik Uczelni, zwany dalej posiadaczem karty.
 3. Karta jest własnością osoby, która otrzymała kartę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

                                                                               § 2    

 1. Karta może być wykorzystywana do:
  a) identyfikacji posiadacza karty,
  b) dostępu do zniżek dotyczących oferty edukacyjnej Uniwersytetu oraz innych funkcjonalności karty – w miarę rozwoju sytemu, w tym oferowanych usług lub rabatów przez partnerów wpierających absolwentów Uniwersytetu (zwanych dalej partnerami).
 2. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wymiany lub unieważnienia kart z powodów technicznych, organizacyjnych lub innych. W takim przypadku posiadacze karty zostaną o tym fakcie powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o wydanie karty.

 

ZASADY WYDAWANIA KARTY ABSOLWENTA

                                                                               § 3      

 1. Kartę wydaje się na wniosek osoby, o której mowa w § 1 ust. 2, po zaakceptowaniu przez nią postanowień niniejszego regulaminu
 2. Wniosek o wydanie o karty jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Karta Absolwenta, zwanej dalej stroną karty.
 3. Na blankiecie karty są umieszczane następujące informacje:
  a) imię i nazwisko absolwenta,
  b) numer.
 4. Odbiór karty następuje osobiście lub przez pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
  w Akademickim Centrum Kariery (ACK) w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, przesłanej na adres poczty elektronicznej, o możliwości odbioru karty. Przy odbiorze karty posiadacz lub w jego imieniu pełnomocnik potwierdza przyjęcie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Absolwent może na adres poczty elektronicznej: karta@ue.katowice.pl przesłać prośbę o przesłanie Karty na adres wskazany we wniosku. W takim przypadku Absolwent jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora na konto Uczelni. Wysokość opłaty i numer konta Uczelni są podane na stronie karty.

 

ZASADY UŻYWANIA KARTY ABSOLWENTA

                                                                                § 4      

 1. Kartę należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności dokonane za jej pomocą.
 3. Lista aktualnych funkcjonalności karty znajduje się na stronie karty.
 4. Zmiany w zakresie funkcjonalności karty zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie Karty.
 5. Przed skorzystaniem z oferowanej funkcjonalności posiadacz karty powinien upewnić się, czy partner nadal honoruje kartę.
 6. Przedstawiciel partnera ma prawo, przy korzystaniu z oferowanych usług lub rabatów, prosić o okazanie karty oraz dowodu tożsamości posiadacza karty. W przypadku odmowy okazania Karty i/lub dowodu tożsamości przedstawiciel partnera może odmówić świadczenia usługi lub udzielenia rabatu.
 7. W przypadku, gdy partner nie uznał karty, mimo spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6, posiadacz karty powinien zaistniałą sytuację zgłosić ACK na adres poczty elektronicznej: karta@ue.katowice.pl
 8. Posiadacz karty jest zobowiązany do przechowywania karty z zachowaniem należytej staranności, podjęcia niezbędnych środków ostrożności zapobiegających zgubieniu, kradzieży lub zniszczeniu karty (np. w skutek jej zarysowania, zgięcia, złamania), a także wystawieniu na działanie wysokich temperatur i silnego pola magnetycznego.
 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży karty posiadacz niezwłocznie informuje ACK na adres poczty elektronicznej: karta@ue.katowice.pl
 10. Zgłoszenia wszelkich problemów związanych z nieprawidłowym działaniem karty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: karta@ue.katowice.pl
 11. Posiadacz karty w dowolnym momencie może zrezygnować z użytkowania karty poprzez złożenie pisemnej rezygnacji. Karta podlega zwrotowi do ACK.

 

ZASADY I TRYB WYMIANY KARTY ABSOLWENTA

                                                                                 § 5      

 1. Posiadacz karty może ubiegać się o wydanie duplikatu karty w przypadku:
  a) uszkodzenia, zniszczenia lub utraty,
  b) uszkodzenia niezawinionego przez posiadacza (rozwarstwienie, uszkodzenie chipu).
 2. W przypadku zmiany danych osobowych umieszczonych na karcie posiadacz karty może ubiegać się o wydanie nowej karty. Posiadacz karty ponosi wówczas opłatę jak za wydanie duplikatu karty.
 3. Do wydania duplikatu karty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty stosuje się procedurę – jak przy jej wydaniu.
 4. Wydanie duplikatu karty jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala rektor w drodze zarządzenia.
 5. W przypadku uszkodzenia karty niezawinionego przez posiadacza (np. rozwarstwienie, uszkodzenie chipu), wymiana jest bezpłatna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                                  § 6      

 1. W przypadku znalezienia karty należy ją niezwłocznie przekazać do ACK.
 2. Dane osobowe posiadaczy karty są gromadzone w bazie danych prowadzonej przez ACK.
 3. Uniwersytet jest administratorem danych osobowych posiadaczy karty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”).
 4. Uniwersytet będzie dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 5. Dla zmiany niniejszego regulaminu stosuje się tryb jak dla jego wprowadzenia.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia Rektora.

 

Regulamin do pobrania.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy