Specjalność: Finance and Accounting for International Business

Specjalność w całości prowadzona w języku angielskim

Celem specjalności Finance and Accounting for International Business jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości wspierających działalność gospodarczą w otoczeniu międzynarodowym. Po ukończeniu studiów absolwent powinien rozumieć procesy zachodzące w międzynarodowym środowisku biznesowym. W szczególności uzyskiwana wiedza i kompetencje koncentrują się na międzynarodowym ujęciu takich problemów jak m.in.:

  • zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa,
  • oceny i zarządzania ryzykiem finansowym,
  • rachunkowości i audytu,
  • konsolidacji sprawozdań finansowych,
  • podatków w ujęciu międzynarodowym,
  • biegłej umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w efektywnej analizie danych finansowych.

Specjalność powinna wykształcić umiejętność krytycznego myślenia w odniesieniu do procesów zachodzących we współczesnym biznesie międzynarodowym oraz finansach. Absolwenci będą potrafili dokonać samodzielnej analizy oraz oceny wpływu integrujących się przestrzeni finansowych na funkcje zarządzania finansowego w ujęciu międzynarodowym. Będą przygotowani do wykorzystywania zasobów informacyjnych do prowadzenia badań i odpowiedniego interpretowania ich rezultatów oraz ponoszenia odpowiedzialności za podjęte zadania. Szczególne znaczenie w kształceniu na specjalności będzie miało rozwijanie kompetencji związanych z pracą w grupach oraz budowaniem projektów społeczno-gospodarczych. Ponadto specjalność pozwala doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, co niewątpliwie wzmacnia pozycje absolwentów na rynku pracy krajowym i międzynarodowym.

Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim