Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej (we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.)

Studia trwają 2 semestry (176 godz.) - 30 ECTS

ZAŁOŻENIA
STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, a szczególnie do audytorów wewnętrznych, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osób, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.

CEL
STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

W szczególności celem studiów jest nabycie przez absolwentów kompetencji w obszarze:

  • identyfikacji i monitorowania procesów istniejących w organizacji, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
  • dokonywania opisów procesów,
  • gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej;
  • identyfikowania oraz oceniania ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia;
  • dokonywania wstępnego przeglądu procesów;
  • przygotowywania plan audytu;
  • przeprowadzania audytu (wykonywania czynności sprawdzających);
  • opracowania wniosków i zaleceń dla kierownictwa jednostki audytowanej, mających na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
  • sporządzania sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych;
  • nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe.

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

KIEROWNIK
STUDIÓW
dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
dr inż. Kamila Bartuś  
METODY
PROWADZENIA
ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone metodami aktywizującymi w trybie studiów dla pracujących. Treści dydaktyczne poszczególnych modułów będą przekazywane studentom na zajęciach w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez trenerów PIKW oraz kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w blokach 8-godzinnych od 9.00 do 15.40.  

ŚWIADECTWO

Studia kończą się egzaminem ustnym sprawdzającym wiedzę z zakresu objętego programem studiów.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
  • www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
  • Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
  • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera. 
  • (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW www.klpaikw.pl/regulamin,165.html)   
WYKŁADOWCY

Prowadzącymi zajęcia są: Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.


P R O G R A M
  1. Administracja publiczna – 8 godz.
  2. Finanse publiczne – 8 godz.
  3. Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze – 8 godz.
  4. Zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji publicznej – 8 godz.
  5. Finanse przedsiębiorstw – 8 godz.
  6. Budżetowanie jako podstawowa zasada zarządzania finansami przedsiębiorstw – 8 godz.
  7. Rachunkowość finansowa – 8 godz.
  8. Rachunkowość budżetowa – 8 godz.
  9. Analiza finansowa w działalności gospodarczej i sektorze finansów publicznych – 8 godz.
  10. Elementy statystyki i metodologia prowadzenia badań statystycznych dla celów analizy finansowej – 8 godz.
  11. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera i audytora – 8 godz.
  12. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej – 8 godz.
  13. Analiza ryzyka – 8 godz.
  14. Planowanie w audycie wewnętrznym – 8 godz.
  15. Metodyka pracy audytora wewnętrznego – 8 godz.
  16. Metody próbkowania w audycie – 8 godz.
  17. Audyt informatyczny – 8 godz.
  18. Rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu oszustw i nadużyć – 8 godz.
  19. Warsztaty z wykonywania audytu – 16 godz.
  20. Wykorzystanie IT w audycie – 16 godz. 
OPŁATA ZA STUDIA
w roku akademickim 2016/17
  • cena 4.200 zł