Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Kiedy wyrażam zgodę na Badania Losów Zawodowych Absolwentów?

  • Wypełniając stosowne Oświadczenie podczas podpisu Karty Obiegowej (do września 2016 roku);
  • Wypełniając odpowiednią sekcję w Karcie Realizacji Praktyki (od semestru letniego 2016/2017).

2. Jak wyglądają Badania Losów Zawodowych Absolwentów?

BLZA realizowane są dwutorowo:

  • Ankieta dostępna przez cały rok akademicki na stronie biura,
  • Link do ankiety przesyłany jest drogą e-mailową do studentów, którzy wyrazili zgodę na udział  w BLZA. 

3. Czy mogę nie wyrażać zgody na badanie losów zawodowych absolwentów?

Tak, udział w badaniu jest dobrowolny.

4. Czy BLZA są anonimowe?

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego.

5. Gdzie jest publikowany raport z BLZA?

Dane zebrane w czasie BLZA są prezentowane na stronie internetowej w zakładce Badania Losów Zawodowych Absolwentów, a pełne raporty badawcze są dostępne w Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami po wcześniejszym zapytaniu e-mailowym.

6. Jak często są przeprowadzane BLZA?

BLZA są przeprowadzane po roku, trzech oraz pięciu od ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego wśród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie drogą e-mailową ankiet internetowych. 

7. Jak wyglądają Badania Pracodawców?

Badania pracodawców są przeprowadzone wśród tych pracodawców, którzy umieścili ofertę na stronie Uczelni w zakładce Publikacja ofert rekrutacyjnych i zaznaczyli chęć uczestnictwa w badaniu. Ankieta wysyłana jest drogą e-mailową do tych pracodawców. Jednocześnie link do ankiety dostępny jest przez cały rok na stronie biura.

8. W jaki sposób wyrażam zgodę na Badania Pracodawców?

Akceptując regulamin przy rejestracji ofert pracy/staży/praktyk dla studentów.

9. Czy te badania są anonimowe?

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego.

10. Gdzie jest publikowany raport z Badań pracodawców?

Dane zebrane w czasie badania są prezentowane na stronie internetowej w zakładce Badania Pracodawców, a pełne raporty badawcze są dostępne w Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami po wcześniejszym zapytaniu e-mailowym.

11. Jak często są przeprowadzane te badania?

Badania są przeprowadzone raz w roku.

12. Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty po odbytej praktyce?

Student jest zobowiązany do złożenia w biurze oryginału Karty Realizacji Praktyki,  w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego tj. 15 października 2017 – w przypadku praktyki realizowanej w terminie wolnym od zajęć lub nie później niż w terminie 2 tygodni od daty ich ukończenia - w przypadku praktyk realizowanych w ciągu roku akademickiego.

13. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć pracę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października 2017. Prosimy o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi długości trwania pracy zawodowej oraz kodów kształcenia dostępnych na stronach dziekanatów wszystkich wydziałów. 

14. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października 2017. Prosimy o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi długości trwania prowadzenia działalności gospodarczej oraz kodów kształcenia dostępnych na stronach dziekanatów wszystkich wydziałów.    

15. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć wcześniej odbytą praktykę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października 2017. Prosimy o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi długości trwania wcześniej odbytej praktyki oraz kodów kształcenia dostępnych na stronach dziekanatów wszystkich wydziałów. 

16. Co jeżeli nie mam promotora?

W przypadku braku promotora Dziekan wyznacza osobę, która może podpisywać dokumenty związane
z praktykami. Prosimy o kontakt z Dziekanatem, aby uzyskać informację, kto pełni taką funkcję.

17. Co jeżeli nie mam kontaktu z promotorem?

W przypadku braku kontaktu z promotorem lub przebywania promotora poza Uczelnią przez dłuższy czas:

  • Uzyskanie podpisu osoby zastępującej promotora lub kierownika katedry;
  • Odbycie praktyki dodatkowej i po jej zakończeniu zaliczenie praktyki dodatkowej jako obowiązkowej;
  • Odbycie praktyki bez porozumienia z Uczelnią (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z firmą) i po jej zakończeniu zaliczenie wcześniej odbytej praktyki jako praktyki obowiązkowej.

Nie istnieje możliwość podpisania porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej bez podpisu promotora lub osoby w zastępstwie.

18. Jak wypisać zadania realizowane podczas praktyk?

Zadania realizowane w czasie praktyki powinny być ustalone z firmą, która przyjmuje studenta na praktykę. Jeżeli firma nie przekazała takiej informacje to zadania realizowane w czasie praktyk muszą zostać uzupełnione przez studenta samodzielnie odpowiadając na pytanie – Co bym chciał/a robić na konkretnym stanowisku pracy? lub być zgodne z ofertą praktyki zawartej w ogłoszeniu.

19. Ile mają trwać praktyki obowiązkowe?

Długość praktyki jest wyznaczana przez każdy wydział i podana na stronie każdego dziekanatu w zakładce Praktyki studenckie. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością praktyki na stronie Dziekanatu.

20. Ile mają trwać praktyki dodatkowe?

Długość praktyki jest wyznaczana przez każdy wydział i podana na stronie każdego dziekanatu w zakładce Praktyki studenckie. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością praktyki na stronie Dziekanatu. 

21. Ile ma trwać praca zawodowa, aby została zaliczona, jako praktyki obowiązkowe?

Długość trwania pracy zawodowej jest wyznaczana przez każdy wydział i podana na stronie każdego dziekanatu w zakładce Praktyki studenckie. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością trwania zatrudnienia na stronie Dziekanatu. 

22. Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby była ona zaliczona, jako praktyka obowiązkowa?

Długość prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest wyznaczana przez każdy wydział i podana na stronie każdego dziekanatu w zakładce Praktyki studenckie. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością prowadzania działalności na stronie Dziekanatu. 

23. Czy biuro pomaga w znajdowaniu praktyki?

Na stronie biura znajdują się oferty pracy, praktyk i staży - http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/oferty-rekrutacyjne.html 

24. Jestem studentem RONDu, czy mogę dostarczyć dokumenty dotyczące praktyki bez przyjazdu do Biura w Katowicach?

Proszę komplet dokumentów dostarczyć do Dziekanatu w Rybniku, który dostarczy dokumenty do biura pocztą wewnętrzną i te dokumenty po podpisaniu zostaną zwrócone do Dziekanatu w Rybniku, chyba że student skontaktuje się z Biurem i ustali inny sposób dostarczenia dokumentów.

25. Jak mogę anulować praktyki?

Odwołanie praktyki  powinno zostać zgłoszone przez studenta do Biura w formie pisemnej, niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia. Wzór oświadczenia dostępny na stronie Biura (Oświadczenie anulowania praktyki).

26. Kiedy widoczne będzie zaliczenie praktyki w Wirtualnej Uczelni?

Biuro zajmuje się praktykami od strony organizacyjnej, zaliczenie praktyk będzie widoczne dopiero po wpisaniu ich przez promotora do protokołu.

27. Który rok studiów mam wpisać na dokumentach z praktyk, gdy są one odbywane w wakacje?

Prosimy o wpisywanie II ze względu na to, że II rok jest tym, w którym student jest zobowiązany do odbycia praktyki.

28. Gdzie znajdują się dokumenty do pobrania w sprawie praktyk?

Dokumenty znajdują się na stronie biura w zakładce Krajowe Praktyki Studenckie oraz na Wirtualnej Uczelni w zakładce Podania. 

29. Czy istnieje możliwość dostarczenia dokumentów do Biura pocztą tradycyjną?

Tak, prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Dokumenty po ich podpisaniu zostaną odesłane na adres nadawcy. W przypadku preferowania innej formy dostarczenia dokumentów prosimy o kontakt e-mailowy.

30. W ilu egzemplarzach mam dostarczyć porozumienie?

Prosimy o dostarczenie 3 jednobrzmiących egzemplarzy porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej/dodatkowej/oświadczenia wewnętrznego jednostek dla każdej z umawiających się stron. Przypominamy, że skany lub ksera porozumienia nie będą podpisywane. 

31. Czy jest możliwość podpisania porozumienia/umowy, którą dostaję od firmy?

Tak, jednocześnie proszę pamiętać, iż takie porozumienie/umowa musi zostać zaakceptowane przez Radcę Prawnego Uczelni, więc czas podpisania porozumienia wydłuża się. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej sytuacji.

32. Czy istnieje możliwość podpisania porozumienia w czasie trwania praktyki?

Nie, porozumienie musi zostać podpisane przez przedstawicieli firmy oraz Uczelnię, nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki. Prosimy pamiętać również o tym, iż Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami nie zawsze jest obecny w biurze ze względu na spotkania i delegacje służbowe. 

W przypadku pytań nie uwzględnionych w tej zakładce prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny (wszystkie informacje dotyczące kontaktu na stronie: http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/kontakt.html )

33. Czy dla studentów są dostępne jakieś publikacje?

Wykaz dostępnych publikacji dla studenta znajduje się na stronie internetowej biura i jest możliwość ich odbioru w biurze lub w strefach aktywności studenta zlokalizowanych na Uczelni.

34. Czy jest możliwość konsultacji CV, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej?

Jest możliwość konsultacji CV, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej tylko w formie grupowej w trakcie organizowanych przez Biuro wydarzeń. Wszystkie informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie biura w zakładce Nasze Projekty.