Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła

ur. 23.05.1942, Katowice; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1965; stopnie i tytuły naukowe: dr – Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ Katowice), Wydział Prawa i Administracji 1971, dr hab. – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice), Wydział Przemysłu 1987; dyscyplina naukowa: prawo pracy i polityka społeczna, prawo gospodarcze; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1965; stanowiska: asystent stażysta – Katedra Prawa (Wydział Przemysłu) 1965–1966, asystent – tamże 1966–1967, starszy asystent – tamże 1967–1972, adiunkt – Instytut Ekonomiki Przemysłu (Wydział Przemysłu) 1972–1989, docent – tamże 1989–1990, profesor AE – tamże 1990–1992, profesor AE – Katedra Prawa (Wydział Ekonomii) 1992–2002, profesor AE – Katedra Prawa (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) od 2002; funkcje: kierownik – Punkt Konsultacyjny AE Katowice w Bielsku-Białej 1973–1993, kierownik – Katedra Prawa (Wydział Ekonomii) od 1993, prorektor ds. ogólnych i nauki 1993–1996, rektor AE Katowice 1996–2002, dziekan – Wydział Finansów i Ubezpieczeń 2003–2005, 2005–2008, 2008–2012; inne miejsca pracy: Zakłady Hutnicze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – staż naukowy 1968; publikacje: ogółem – 63, ważniejsze publikacje: „Demokracja i rozwój w Europie”, Pr. zbior. pod red. J. Wojtyły i M. Pliszkiewicza. Katowice, AE, 1999; „Koszty pracy jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, W: „Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej”, Red. nauk. J. Wojtyła. Katowice, AE, 2000, s. 239–258; „Innovation mana-gement. Innovare humanum Est”, Ed. by J. Wojtyła. Katowice, UE, 2006; „Ochrona interesów pracowniczych w pakietach socjalnych – wybrane zagadnienia”, [współaut.: B. Budka]. W: „Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej”, Pod red. G. Goździewicza. Warszawa, Wydaw. Wolters Kluver Polska, 2009, s. 129–139; „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, Red. nauk. J. Wojtyła, A. Witosz. Katowice, AE/UE, 2010 i 2011; liczba wypromowanych doktorów: 1; liczba wypromowanych magistrów: kilkuset; odznaczenia: Złoty Medal Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Złoty Medal im. Karola Adamieckiego przyznany przez Komitet Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota i Srebrna Odznaka Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Złoty Medal Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Złoty Medal Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez środowiska gospodarcze, Złoty Medal Uniwersytetu Technicznego w Brnie; wyróżnienia i nagrody: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki indywidualna stopnia III za szczególne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych – za pracę doktorską (1972), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki indywidualna – dydaktyczna stopnia III (1978), Nagroda naukowa Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe, „Czarny Diament” – nagroda specjalna środowisk gospodarczych (2002); przynależność do: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy – członek od 2002, Zespół Doradców Ministra Edukacji, a następnie Gabinet Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – szef Gabinetu 2005–2007, Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych – honorowy prezydent od 2002, Rada Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – członek, Komisja ds. Dialogu Społecznego i Prawa Pracy – przewodniczący od 2006, Zgromadzenie Fundatorów Rady Fundacji Rektorów Polskich – członek 2010–2014 (kadencja), Rada Programowa pisma „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” – członek od 1996, Rada Służby Publicznej – członek od 2007, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – ekspert w zakresie zatrudnienia, prawa pracy i zbiorowych stosunków pracy (od 1990), Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek od 1987, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – członek, Stowarzyszenie Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences, Association de la Loi w Paryżu – członek, Rada Programowa pisma „Review of Economic Perspectives” (Wydawnictwo Uniwersytetu w Brnie) – członek od 1997, Rada Programowa miesięcznika PAN „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” – członek od chwili założenia do 2008, Rada Programowa periodyku „Humanizacja Pracy” – członek od 1995, Rada Programowa miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska” – członek od 1997. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3