Prof. zw. dr hab. Krystian Heffner - galeria wybranych publikacji:

Wiejskie rynki pracy. Zasoby, aktywizacja, nowe struktury. (71, 72)
Przestrzeń publiczna małych miast. (74, 75)
Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce. (67)
Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast. (47, 48)
Analiza ekonomiczno-przestrzenna. (1)
Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej. (49)
Programowanie rozwoju regionu... (3, 4)
Regions in the process of changes. (rok 2004)
Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych. (6)
Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich. (63, 64)
Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego... (91, 92)
Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność-migracje-nowe wizje rozwoju. (50, 51, 52)
Rural Areas Between Regional Needs and Global Challenges. Transformation in Rural Space. (53-72)
Verschwundene Orte. Zwangsaussiedlungen, Neuansiedlungen und verschwundene Orte in ehemals deutschen Siedlungsgebieten Ostmitteleuropas. (76-112)
 

Lista najważniejszych publikacji z lat 2007-2017:

2017
143Krystian Heffner, Funkcjonalno-przestrzenne uwarunkowania rozwoju Opola, "Studia Śląskie", t. 80 s. 91-114
142Krystian Heffner, Brygida Solga, Borderlands of nations, nations of borderlands. National, ethnic and religious minorities in the Polish space. Selected issues,  Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Region and Regionalism - no. 13, vol. 2, Opole 2017
141

Krystian Heffner, Brygida Klemens, Koprodukcja usług publicznych na obszarach wiejskich w Polsce, „Studia obszarów wiejskich” t. 47, Warszawa 2017, s. 7-22.

140

Krystian Heffner, Brygida Solga, Perspektywy rozwoju demograficznego województwa opolskiego. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne, (w:) Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, tom XIII, Warszawa 2017, s. 136-149.

139

Krystian Heffner, Brygida Klemens, Czynniki innowacyjności polskich regionów, (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 467. Regiony, Metropolie. Miasta. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 187-201.

138

Krystian Heffner, Rozwój ośrodków regionalnych a procesy decentralizacji I dekoncentracji sektora publicznego, (w:) Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych, pod red. Tadeusza Kudłacza i Patrycji Branki, „Studia KPZK PAN”, t. 174, Warszawa 2017, s. 62-85.

137 Krystian Heffner, Piotr Gibas, Centra regionów a spójność regionalna w Polsce, (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 466. Wyzwania dla spójności Europy – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 98-110
136 Krystian Heffner, Ośrodki regionalne a zmiany w przestrzeni polskich regionów: koncentracja i peryferyzacja, (w:) Nauki ekonomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy. Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. Nauk. Czesław Zając, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 167-182.
135 Krystian Heffner, Brygida Solga, Foreward, (w:) Borderlands of nations, Nations of Borderlands. National, ethnic and religious minorities in the Polish space – selected issues, University of Łódź, Dept. of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute, Silesian Institute Society, Seria: Region and Regionalism No. 13 vol. 2, Łódź-Opole 2017
134

Krystian Heffner, Brygida Solga, International migration and population decline in the regions with national minorities in Poland on the example of Opolskie Voivodeship, (w:) Borderlands of nations, Nations of Borderlands. National, ethnic and religious minorities in the Polish space – selected issues, ed. by  Krystian Heffner and  Brygida Solga, University of Łódź, Dept. of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute, Silesian Institute Society, Seria: Region and Regionalism No. 13 vol. 2, Łódź-Opole 2017, s. 11-26.

2016
133 Krystian Heffner, Piotr Gibas, Functional areas in the regions and their links to scope sub-regional centres impact, Studia Regionalia, vol. 46, KPZK PAN, Warszawa 2016, s. 27-39.
132 Krystian Heffner, Brygida Klemens, Potencjały i strefy problemowe w zakresie świadczenia usług publicznych na obszarach wiejskich w skali regionalnej, „Studia obszarów wiejskich” t. 42, Warszawa 2016, s. 23-36 12.
131Krystian Heffner, Brygida Klemens (red.), Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich, „Studia obszarów wiejskich” t. 42, Warszawa 2016
130 Krystian Heffner, Brygida Solga, Migracje zagraniczne jako czynnik sprawczy rozwoju regionów w Polsce, (w:) Migracje w XXI wieku wybór, konieczność czy przymus?, red. Maria Zielińska, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 3/2016, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2016, s. 149-164.
129 Krystian Heffner, Regionalny wymiar wyzwań demograficznych stojących przed polskimi regionami, Zachodniopomorskie Studia Regionalne nr 9/1/2016, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2016, s. 23-38.
128 Krystian Heffner, Brygida Klemens, Wstęp, (w:) Obszary wiejskie – wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, pod red. Krystiana Heffnera i Brygidy Klemens, „Studia KPZK PAN”, t. 167, Warszawa 2016, s. 7-10.
127 Krystian Heffner, Brygida Klemens, Obszary wiejskie – wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość,  „Studia KPZK PAN”, t. 167, Warszawa 2016
126Krystian Heffner, Brygida Klemens, Finansowanie Struktur klastrowych w perspektywie 2014-2020 - wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich, "Studia obszarów wiejskich" t. 41, Warszawa 2016, s. 83-96
125Krystian Heffner, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego a problem zatrudniania kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku na przykładzie województwa opolskiego, [w:] R. Rauziński, B. Solga (red.), Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauki o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2016, s. 46-67
124Krystian Heffner, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, [w:] T. Marszał (red.), Miasto – region - gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin profesora Ludwika Straszewicza, Łódź 2016, s. 75-110
123Krystian Heffner, Brygida Solga, Reemigracja w wymiarze regionalnym, [w:] A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Scholar red. nauk., Warszawa 2016, s. 217-224
122Krystian Heffner, Brygida Klemens, Wpływ polityki miejskiej i miejskich obszarów funkcjonalnych na rozwój obszarów wiejskich. Ocena problemu na podstawie badań literaturowych, „Studia KPZK PAN”, t. 167, Warszawa 2016, s. 28-44
121Krystian Heffner, Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i podejściu do Unii Europejskiej, [w:] Heffner K., Klemens B. (red.), Obszary wiejskie – wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, „Studia KPZK PAN”, t. 167, Warszawa 2016, s. 12-27
2015
120Krystian Heffner, Adam Czarnecki, Linking Locally: Second Home Owners and Economic Development of the Rural Community. [w:] E. Kulke, P. Dannenberg (eds.), Economic Development in Rural Areas: Functional and Multifunctional Approaches, Ashgate Publishing, Ltd., Farnham 2015, pp. 185-210
119Krystian Heffner, Drugie domy i ich znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich, „Studia KPZK PAN” t. 166, Warszawa 2015, s. 45-70
118Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, Leaching functions from the outer metropolitan zones (trade, services) – increasing peripherality of small towns and rural areas, „Journal of Economics and Management”, vol. 19(1), 2015, pp. 194-209
117Krystian Heffner, Piotr Gibas, Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego), „Studia Miejskie” t. 18, Opole 2015, s. 9-25
116Krystian Heffner, Obszary funkcjonalne miast – problemy z kształtowaniem i funkcjonowaniem obszarów miejskich, „Studia KPZK PAN”, t. 161, Warszawa 2015, s. 59-74

 

115Krystian Heffner, Oddziaływanie centrów handlowych na przekształcenia strefy zewnętrznej metropolii w województwie śląskim, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 408, Wrocław 2015, s. 95-106
114Krystian Heffner, Piotr Gibas, Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 380, Wrocław 2015, s. 127-138
113Krystian Heffner, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2(167), Warszawa 2015, s. 83-104
112Krystian Heffner, Brygida Klemens, Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego), „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 37, 2015, s. 51-69
111Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, Miasto w mieście - V generacja galerii handlowych przestrzeni polskich miast, „Marketing i Rynek”, nr 8/201, 2015, s.187-196
110Krystian Heffner, Małgorzta Twardzik, Nowoczesny handel w przestrzeni miast Aglomeracji Górnośląskiej, [w:] S. Korenik, P. Hajduga, M. Rogowska (red.), Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, wyd. UE Wrocław , Wrocław 2015
109Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, The impact of shopping centers in rural areas and small towns in the outer metropolitan zone (the example of the Silesian Voivodeship), „European Countryside”, Volume 7, Issue 2, September 2015, pp. 87–100
2014
108Krystian Heffner, Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski – wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej. [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania., „Studia KPZK PAN”, t. 156, Warszawa 2014, s. 33-56
107 Krystian Heffner, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej, „Opinie i Ekspertyzy” nr OE-228, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2015, s. 3-25.
106 Krystian Heffner, Brygida Solga, Contemporary Challenges and Threats to the Development of Polish Regions in the Context of the Phenomena of Migration and Reemigration, “Central European Papers”, Silesian University in Opava Faculty of Public Policies, Kodolányi János University of Applied Sciences, 2014/II/1, s. 189-203.
105 Krystian Heffner, Brygida Solga, Zmieniająca się rola migracji zagranicznych w rozwoju regionów w Polsce, (w:) Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersystet Warszawski, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014, s. 213-232.
104 Krystian Heffner, Piotr Gibas, Zasięg oddziaływania metropolii, „Studia Miejskie” t. 13, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 9-26.
103 Krystian Heffner, Directions of Changes in the Development of Polish Rural Areas – Entering into European Rural Space, (w:) Rural Development and EU Cohesion Policy. Editors: Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, Warsaw 2014. “Studia Regionalia” Vol. 39, s. 10-31.
102Krystian Heffner, Wioletta Kamińska, Introduction, (w:) Rural Development and EU Cohesion Policy. Editors: Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, Warsaw 2014. “Studia Regionalia” Vol. 39, s. 7-9.
101 Rural Development and EU Cohesion Policy. Editors: Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, Warsaw 2014. “Studia Regionalia” Vol. 39.

 

 

2013
100Krystian Heffner, Piotr Gibas, Poziom metropolitalności wybranych ośrodków w Polsce – znaczenie wag i zmiennych, (w:) Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, pod redakcją Jadwigi Sucheckiej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 293, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 11-25.
99Krystian Heffner, Wstęp, (w:) Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego). Pod redakcją Krystiana Heffnera, „Studia KPZK PAN”, t. 154, Warszawa 2013, s. 5-7.
98Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego). Pod redakcją Krystiana Heffnera, „Studia KPZK PAN”, t. 154, Warszawa 2013, ss. 207.
97Krystian Heffner, Brygida Solga, Współczesne wyzwania i zagrożenia dla rozwoju regionów w kontekście zjawisk emigracji i reemigracji, (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, pod red. nauk. Agaty Zagórowskiej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013, s. 58-69.
96Wykorzystanie powiązań funkcjonalnych obszarów miejskich jako potencjałów rozwojowych regionów Polski Zachodniej, (w:) Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy. Pod redakcją Floriana Kuźnika, „Studia KPZK PAN”, t. 153, Warszawa 2013, s. 57-81.
95Krystian Heffner, The Rural Labour Markets in Poland – Shrinking Resources or Endless Reserves, Transformation processes of rural areas. Editors: Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2013. Studia Regionalia vol. 36, s. 11-35.
94Krystian Heffner, Wioletta Kamińska, Introduction, (w:) Transformation processes of rural areas. Editors: Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2013. Studia Regionalia vol. 36, s. 7-10.
93Transformation processes of rural areas. Editors: Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2013. Studia Regionalia vol. 36.
92Krystian Heffner, Piotr Gibas, Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych w Polsce, (w:) Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, pod red. Aleksandry Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 217-240.
91Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo-usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji górnośląskiej, (w:) Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach. Red. nauk. Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Studia Ekonomiczne 144, Katowice 2013, s. 95-108.
90Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach. Red. nauk. Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Studia Ekonomiczne 144, Katowice 2013.
89Krystian Heffner, Brygida Solga, Features of a migration region – an analysis using the example of the Opolskie Voivodship. (In:) D. Szymańska and J. Chodkowska-Miszczuk, editors, “Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, No. 20, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2013, s. 43–58.
2012
88Krystian Heffner, Migracje Ślązaków po 1945 roku, (w:) Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju. Pod red. Agaty Zagórowskiej, Politechnika Opolska, Studia i Monografie z. 319, Opole 2012, s. 51-60.
87Krystian Heffner, Robert Rauziński, Region migracyjny, jego cechy i ewolucja w Polsce na przykładzie Śląska Opolskiego, (w:) Krajobrazy migracyjne Polski. Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka i Magdaleny Lesińskiej, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 61-84.
86Krystian Heffner, Brygida Klemens, Jakość życia i aktywność mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), „Barometr Regionalny”, 2012, nr 4, s. 81-88.
85Krystian Heffner, Migracje a rozwój regionu. Znaczenie procesów migracyjnych dla rozwoju regionów w Polsce, (w:) Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy. Pod red. Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż, Rządowa Rada Ludnościowa, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole-Warszawa 2012, s. 79-91.
84Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, Ewolucja funkcji handlowej małych miast pod wpływem zmian zachodzących w zewnętrznej strefie metropolii, (w:) Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, pod red. Krystiana Heffnera i Arkadiusza Halamy, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr 92, Katowice 2012, s. 131-143.
83Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, pod red. Krystiana Heffnera i Arkadiusza Halamy, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr 92, Katowice 2012.
82Krystian Heffner, Ewolucja funkcji w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej w Polsce (w:) Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, red. nauk. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, s. 39-60.
81Krystian Heffner, Adam Polko, Introduction, (w:) Urban Public Spaces – Economics and Management Perspectives, Krystian Heffner, Adam Polko (Eds), Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Studia Regionalia vol. 34, Warsaw 2012, s. 7-8.
80Urban Public Spaces – Economics and Management Perspectives, Krystian Heffner, Adam Polko (Eds), Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Studia Regionalia vol. 34, Warsaw 2012.
79Migracje Ślązaków po 1945 roku, „Śląsk”, Miesięcznik społeczno-kulturalny, Katowice 2012, nr 5, s. 12-14
78Ewolucja zróżnicowania poziomu rozwoju regionów w Polsce a potrzeba polityki spójności, (w:) Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Pod red. Anny Harańczyk, „Studia KPZK PAN”, t. 140, Warszawa 2012, s. 57-74.
77Uwarunkowania rozwoju małych regionów europejskich (na przykładzie województwa opolskiego), (w:) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 75-98.
76Ewolucja regionu migracyjnego w Polsce (na przykładzie Śląska Opolskiego), Autorzy: ..., Robert Rauziński (w:) Problemy współczesnej ekonomii. Ksiega jubileuszowa poświecona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz. Red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta, Anna Skórska, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 43-62.
75Wprowadzenie, Autorzy: ..., Tadeusz Marszał, (w:) Przestrzeń publiczna małych miast. Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała, „Studia KPZK PAN”, t. 144, Warszawa 2012, s. 5
74Przestrzeń publiczna małych miast. Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała, „Studia KPZK PAN”, t. 144, Warszawa 2012, ss. 168.
73Wiejskie rynki pracy – kurczące się zasoby czy niewyczerpane rezerwy, (w:) Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera, „Studia KPZK PAN”, t. 145, Warszawa 2012, s. 8-51.
72Wstęp, Autorzy: ..., Wioletta Kamińska, (w:) Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera, „Studia KPZK PAN”, t. 145, Warszawa 2012, s. 5-7.
71Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera, „Studia KPZK PAN”, t. 145, Warszawa 2012, ss. 303.
2011
70Historical Silesia in the European Union structures, Autorzy: ..., Brygida Solga, (w:) Historical Regions in the Structures of European Union. Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world, Region and Regionalism No. 10 vol. 2, ed. by ... , University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2011, s. 37-58.
69Foreword (w:) Historical Regions in the Structures of European Union. Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world, Region and Regionalism No. 10 vol. 2, ed. by ... , University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2011, s. 5-6.
68Historical Regions in the Structures of European Union. Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world, Region and Regionalism No. 10 vol. 2, ed. by ... , University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2011, ss. 221.
67Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce, Autorzy:, ..., Piotr Gibas, (w:) Polityka spójności w okresie 2013-2020 a rozwój regionów Europy, pod red. Ewy Pancer-Cybulskiej, Ewy Szostak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 36-52.
66Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim, (w:) Województwo opolskie 1950-2010. Pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza Szczygielskiego, Leokadii Drożdź, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011, s. 120-148.
65Problemy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, (w:) Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, Red. nauk. Iwona Nurzyńska i Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 175-194.
64Podsumowanie, (w:) Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. Krystian Heffner i Adam Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 163-168.
63Wpływ zjawiska drugich domów na rozwój obszarów wiejskich Autorzy: Krystian Heffner, Adam Czarnecki, (w:) Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. Krystian Heffner i Adam Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 131-162.
62Zakres i zróżnicowanie przestrzenne zjawiska drugich domów, (w:) Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. Krystian Heffner i Adam Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 69-88.
61Znaczenie drugich domów w rozwoju obszarów wiejskich. Założenia badawcze: cele, hipotezy, obszar badania, (w:) Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. Krystian Heffner i Adam Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s.
60Zjawisko drugich domów w ujęciu teoretycznym, Autorzy: Krystian Heffner, Adam Czarnecki, Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. Krystian Heffner i Adam Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 37-44.
59Wstęp, Autorzy: Krystian Heffner, Adam Czarnecki, (w:)  Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. Krystian Heffner i Adam Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 9-12.
58Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. Krystian Heffner i Adam Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 184
57Możliwości współfinansowania struktur klastrowych w teorii i praktyce, Autorzy: ..., Brygida Klemens, (w:) Możliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. nauk. Andrzeja Łuczyszyna, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 111-130.
56Wieś jako przedmiot badań w gospodarce przestrzennej. Procesy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej w Polsce, (w:) Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. nauk. Maria Halamska, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 49-72.
55Wstęp, (Autorzy:) ..., Wioletta Kamińska, (w:) Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera,  „Studia KPZK PAN”, t. 138, Warszawa 2011, s. 5-8.
54Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich, (w:) Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera,  „Studia KPZK PAN”, t. 138, Warszawa 2011, s. 9-34.
53Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera,  „Studia KPZK PAN”, t. 138, Warszawa 2011.
52Wielofunkcyjność obszarów wiejskich  w Polsce – rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, (w:) Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność migracje nowe wizje rozwoju. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera,  „Studia KPZK PAN”, t. 133, Warszawa 2011, s. 8-26.
51Wstęp, (Autorzy:) ..., Wioletta Kamińska, (w:) Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność migracje nowe wizje rozwoju. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera,  Studia KPZK PAN, t. 133, Warszawa 2011, s. 5-7.
50Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność - migracje - nowe wizje rozwoju. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera,  Studia KPZK PAN, t. 133, Warszawa 2011.
49Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej, (Autorzy:) ..., Krzysztof Malik, (w:) Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju. Dariusz Kiełczewski (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 113-131.
48Centra handlowe w projektach rewitalizacji małych miast w województwie śląskim, (Autorzy:) ..., Małgorzata Twardzik, (w:) Rewitalizacja, Gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast. Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała, „Studia KPZK PAN”, t. 136, Warszawa 2011, s. 55-68
47Wprowadzenie, (Autorzy:) ..., Tadeusz Marszał, (w:) Rewitalizacja, Gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast. Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała, Studia KPZK PAN, t. 136, Warszawa 2011, s. 5-7.
46Rewitalizacja, Gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast. Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała, „Studia KPZK PAN”, t. 136, Warszawa 2011.
45Lokalny potencjał sprzyjający inwestowaniu w regionie opolskim, (w:) Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania. Red. nauk. Stanisław Korenik, Zbigniew Przybyła, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, s. 142-166.
44Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej,  (w:) Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Red. Janusz Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, „Studia miejskie” 3, s. 17-34.
2010
43

Granica – rozwój instytucji (definicje, etymologia, typologia), (w:) Ewolucja granicy we współczesnej Europie, pod red. Stefana Marka Grochalskiego, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 77-100.

42

Rozwój obszarów wiejskich w woj. opolskim (znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego, (w:)  Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera, Studia KPZK PAN, t. 126, Warszawa 2010, s. 86-100.

41Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera, Studia KPZK PAN, t. 126, Warszawa 2010, ss. 251.
40

Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, (w:) Jaka polityka spójności po roku 2013? Red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Szostak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 163-184.

2009
39Deficyty badań śląskoznawczych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, (w:) Deficyty badań śląskoznawczych, pod red. Marka S. Szczepańskiego, Tomasza Nawrockiego, Andrzeja Niesporka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 93-116.
38Struktura społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w latach 1989 – 2008. Przegląd badań i analiz, (Autorzy:) ..., Brygida Solga, (w:) Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze, pod red. K. Malika, Promedia, Opole 2009, s. 77-114.
37W kierunku strategii migracyjnej regionu w nowej Europie, (w:) Colloquium Opole 2008: Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji, pod red. ...., Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut, Regensburg, Opole 2009, s. 46-60.
36Przedmowa, (Autorzy:) ..., Aleksandra Trzcielińskiej-Polus, (w:) Colloquium Opole 2008: Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji, pod red. ...., Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut, Regensburg, Opole 2009, s. 9-11.
35Colloquium Opole 2008: Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji, pod red. ...., Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut, Regensburg, Opole 2009, ss. 167.
34Evolution of social, cultural and economic processes in border regions (using the example of Opole Silesia), (Autorzy:) ..., Brygida Solga, (w:) Historical Regions Divided by the Borders. General Problems and Regional Issue, University of Łódź, Dept. of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute, Silesian Institute Society, Seria: Region and Regionalism No. 9 vol. 1, Marek Sobczyński (ed.) Łódź-Opole 2009, s. 137-146.
33Foreword, (w:) Historical Regions Divided by the Borders. Cultural Heritage and Multicultural Cities, University of Łódź, Dept. of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute, Silesian Institute Society, Seria: Region and Regionalism No. 9 vol. 2, Krystian Heffner (ed.) Łódź-Opole 2009, s. 5-7.
32Historical Regions Divided by the Borders. Cultural Heritage and Multicultural Cities, University of Łódź, Dept. of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute, Silesian Institute Society, Seria: Region and Regionalism No. 9 vol. 2, Krystian Heffner (ed.) Łódź-Opole 2009, ss. 291.
31Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Śląska Opolskiego, (Autorzy:) ..., Brygida Solga, (w:) Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych. Pod red. nauk. Agaty Zagórowskiej, Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Opole 2009, s. 100-113.
30Czynniki zachęcające i zniechęcające inwestorów do lokalizacji inwestycji w aglomeracji opolskiej, (Autorzy:) ..., Brygida Klemens, (w:) Gospodarka Przestrzenna XII, Tom I. Red. Stanisław Korenik, Zbigniew Przybyła, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009, s. 110-129.
29Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich – porównania europejskie, (w:) Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce. Praca zbior. pod red. Joanny Poczobut, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków 2009, s. 59-74.
28Disparities in Socio-Economic Development of Rural Areas vis-a-vis Transformation Dynamics in the Pre-Accession Period, (Autorzy:) ... , Andrzej Rosner, (w:) Globalization and Rural Development: Chinese and Central European Perspectives, Andrzej Rosner (Ed.), Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences, Rural Development Institute Chinese Academy of Sciences in Beijing, Warsaw 2009, s. 11-24.
27Ożywianie małych miast w krajach Unii Europejskiej – przykłady programów wspierających rozwój, (w:) Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Pod red. Tomasza Komornickiego i Romana Kulikowskiego, Studia Obszarów Wiejskich, tom XVIII, Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa 2009, s. 71-88.
26Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, (w:) Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej. Pod red. Zbigniewa Makieły, Warszawa 2009, Studia KPZK PAN, t. 125, s. 10-17.
25Ewolucja zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce (w:) Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom 2. Problemy regionalne i lokalne, monogr. nauk. pod red. Kazimierza Michałowskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 99-107.
24Współczesna mobilność Polaków a regionalny kontekst procesów migracyjnych, (Autorzy:) ..., Brygida Solga, (w:) Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym. Pod red. nauk. Brygidy Solgi, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN Instytut Śląski Centrum Badań Migracji Zagranicznych, Opole 2009, s. 15-33.
2008
23Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, pod red. nauk. Stanisławy Sokołowskiej i Anny Bisagi, Uniwersytet Opolski, Opole 2008, s. 15-24.
22Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. (w:) Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Tom I. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Zuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008,  s. 281-333.
21Problematyka związana z procesami semiurbanizacji w woj. opolskim, (w:) Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Pod red. Tadeusza Markowskiego i Zbigniewa Strzeleckiego, Warszawa 2008, „Studia KPZK PAN”, t. 119, s. 57-71.
20Powstawanie klastrów - szanse i zagrożenia. Inicjatywy oddolne a inicjatywy odgórne, (Autorzy:) ..., Brygida Klemens, (w:) Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, pod red. E. Bojar i J. Stachowicza, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008, s. 5-17
19Warunki inwestowania w województwie opolskim – ocena czynników lokalizacyjnych, (w:) Opolskie atrakcyjne dla inwestorów – atutu regionu, pod red. nauk. Romualda Niedzielskiego, Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2008, s. 82-97.
18Education and innovativeness as a factors increasing investment possibilities and creating grounds for clusters emerging in rural areas, (Autorzy:) ..., Brygida Klemens, [in]: Innovation Systems and Rural Development, Proceedings from 10th Annual Conference, Nordic-Scottish University for Rural and Regional Development, Hanne W. Tanvig (ed.),  Forest & Landscape Working Papers 27/2008, University of Copenhagen, Denmark 2008, p. 139-155
17Regional identity and citizenship in Silesia (w:) Reinventing Poland. Economic and political transformation and evolving national identity. Ed. by Martin Myant and Terry Cox, Routledge, London and New York 2008, s. 165-178.
16„Drugie domy” a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, (Autorzy:) Adam Czarnecki, ..., „Wieś i Rolnictwo” nr 2, Warszawa 2008, s. 29-46. Sum.
15Foreign migration of Poles in scientific research on the turn of century, (Autorzy:) ..., Brygida Solga, (w:) “Bulletin of Geography” socio-economic series, no. 10/2008, Toruń 2008, s. 49-62.
14Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim, „Śląsk Opolski” Opole 2008 nr 1-2: Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady, pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż i Wiesława Drobka, s. 19-31.
13Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie, (Autorzy:) ... , Brygida Klemens, (w:) Współczesne problemy polityki ekonomicznej, pod red. nauk. Stanisława Korenika i Zbigniewa Przybyły, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008, s. 147-156.
12Region migracyjny – migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, (w:) Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r. Praca zbior. pod red. Agaty Zagórowskiej, Politechnika Opolska, Opole 2008, Studia i Monografie z. 223, s. 147-168.
11Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego (w:) Gospodarka regionalna i lokalna. Red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 152-173.
10Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych, (w:). Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast. Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała, „Biuletyn KPZK PAN” z. 238, Warszawa 2008, s. 6-23.
9Wstęp, (Autorzy:) ... , Tadeusz Marszał, (w:) Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast. Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała, „Biuletyn KPZK PAN” z. 238, Warszawa 2008, s. 5.
8Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast. Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała, „Biuletyn KPZK PAN” z. 238, Warszawa 2008.
7Przestrzenny aspekt integracji polskiej wsi. Lokalne rynki pracy i zmiany funkcji ośrodków rozwoju obszarów wiejskich, (w:) Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, pr. zbior. pod red. Krystiana Heffnera, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, s. 13-34.
6Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, pr. zbior. pod red. K. Heffnera, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
2007
5Edukacja i innowacyjność jako czynniki zwiększające możliwości inwestycyjne i tworzące podstawy do powstania klastrów na obszarach wiejskich, (Autorzy:) ..., Brygida Klemens, "Wieś i Rolnictwo", Wyd. Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, nr 2 (135) / 2007, s. 70-86.
4Ośrodki miejskie z funkcjami metropolitalnymi a rozwój małych regionów. Programowanie rozwoju na przykładzie Opola i Śląska Opolskiego, (w:) Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, pod red, nauk,. ..., Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN,  Opole 2007, s. 42-55.
3Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, pod red, nauk,. ..., Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN,  Opole 2007, ss. 253.
2Znaczenie funkcji metropolitalnych w rozwoju aglomeracji miejskich średniej wielkości (w:) Gospodarka przestrzenna X, pod red. nauk. Zbigniewa Przybyły, Katedra Gospodarki Przestrzennej w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Jelenia Góra 2007, s. 63-71.
1Analiza ekonomiczno-przestrzenna, (Autorzy:) ..., P. Gibas, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2007, ss.196