Charakterystyka kierunku Ekonomia

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych.

Studia dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień nowoczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji i globalizacji. Wykładane przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym dostarczają wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów gospodarczych. Atutem kierunku jest zwracanie uwagi na połączenie wiedzy teoretycz­nej z jej weryfikacją w praktyce. Jedną z metod nauczania są studia przypadków, które uczą rozwiązywania realnych problemów gospodarczych. Wszystko to sprawia, że absolwenci wy­posażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i szybko zmienia­jącym się świecie oraz nauczeni pracy indywidualnej i w zespole, są elastyczni na rynku pracy.

Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w re­gionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przygotowano kilkanaście specjalności mających na celu kształcenie specjalistów w poszczególnych dziedzinach gospodarki i społeczeń­stwa innowacyjnego. Przedmioty specjalistyczne i swobodnego wyboru związane z róż­nymi specjalnościami obejmują blisko połowę ogółu prowadzonych zajęć.

DZIĘKI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCIOM ZDOBYTYM PODCZAS STUDIOWANIA NA KIERUNKU EKONOMIA, JEGO ABSOLWENCI SĄ WYSOKO CENIENI I POSZUKIWANI PRZEZ:

 • przedsiębiorstwa wszystkich działów gospodarki w kraju i za granicą, w tym korpora­cje międzynarodowe,
 • banki i instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa otoczenia biznesu (firmy konsultingowe, doradcze, szkoleniowe, jed­nostki opracowujące strategie biznesowe i realizujące kampanie marketingowe),
 • sektor usług publicznych,
 • instytucje publiczne (urzędy pracy, związki gmin, agencje rozwoju regionalnego),
 • urzędy administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • struktury regionalnej i krajowej władzy ekonomicznej,
 • urzędy statystyczne i ośrodki przetwarzające informacje ekonomiczne,
 • jednostki prowadzące badania opinii publicznej,
 • wywiadownie gospodarcze,
 • instytucje społeczne,
 • instytucje kultury,
 • redakcje czasopism oraz radiowych i telewizyjnych programów ekonomicznych,
 • agencje Public Relations,
 • agendy i instytucje Unii Europejskiej,
 • instytucje i organizacje międzynarodowe,
 • instytuty badawcze.

Posiadają kompetencje do pracy na stanowiskach między innymi: specjalistów ds. analiz, diagnozowania, prognozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania zjawisk gospodarczych, spedytorów i logistyków, specjalistów w zakresie organizowania, negocjowania i zawierania umów z partnera­mi krajowymi i zagranicznymi, specjalistów ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych, kierowników, menedżerów, w działach personalnych, ekspertów, doradców i konsultantów, audytorów i kontrolerów działalności gospodarczej i administracji skarbowej. Ponad­to są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

WYBRANE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:

 • Analiza ekonomiczna
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Gospodarka regionalna
 • Rynek kapitałowy i finansowy
 • Ekonomia międzynarodowa

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ WYSOKO KWALIFIKOWANĄ KADRĘ NAUKO- WO-DYDAKTYCZNĄ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE BADAWCZE I PRAKTYCZNE. NIEKTÓRE SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA PROWADZĄ WYBITNI PRAKTYCY ŻYCIA GOSPODARCZEGO. Bogata oferta edukacyjna uzupełniona jest o możliwość zdobywa­nia wykształcenia częściowo na innych uczelniach - krajowych i zagranicznych. Podpi­sane umowy pozwalają na uzupełnianie wykształcenia na wiodących uczelniach krajo­wych. Niezwykle bogata jest oferta studiów w krajach Unii Europejskiej (w ramach pro­gramów Erasmus, CEEPUS, JOSZEF i innych), a także na uczelniach pozaeuropejskich, w tym w Korei, Hongkongu, Singapurze, Tajwanie czy Kolumbii. Studenci mogą dołączyć też do studiujących na naszym kierunku zagranicznych kolegów, dla których zajęcia pro­wadzone są w języku angielskim.
Dopełnieniem dużych możliwości studiowania są atrakcyjne praktyki w kraju i za grani­cą (w tym w ramach programu Erasmus). Z przeprowadzonych badań wynika, że absolwenci kierunku zajmują eksponowane sta­nowiska w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych oraz w bankach.

W okresie studiów możliwa jest dodatkowa aktywność. Realizację pasji naukowej gwarantu­je praca w studenckich kołach naukowych. Bezpośrednio z kierunkiem Ekonomia związa­ne są między innymi koła naukowe: Ceteris Paribus, FOREX, International Challenge, Polity­ków społecznych, HR-owców, Etyki, Gospodarowania nieruchomościami i wiele innych. Po za tym, działają liczne organizacje studenckie, a wśród nich AIESEC, Erasmus Student Ne­tWork, NZS, Katolicki Związek Akademicki Gaudeamus, PANEUROPA, Akademicki Związek Sportowy.