Charakterystyka kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę przygotowania ścieżki kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom, jakie stawia zarządzanie organizacjami non profit, których otoczenie i reguły funkcjonowania zmieniają się znacznie częściej, niż w sektorze prywatnym. Ważnym jest również umiejętność harmonijnego łącznia ekonomicznych i społecznych aspektów w procesie podejmowania decyzji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasz Uniwersytet  przygotował ofertę kształcenia na nowo utworzonym unikatowym kierunku studiów Gospodarka i zarządzanie publiczne.

Kierunek ten jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też, absolwent tego kierunku powinien dysponować ogólnym i specjalistycznym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, dającym podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa. W szczególności konieczne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych, działań podejmowanych przez podmioty publiczne i społeczne oraz mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i praktyki realizowania usług użyteczności publicznej.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej potrzeby szczególne znaczenie w procesie edukacji przywiązujemy do wykształcenia u absolwentów takich praktycznych umiejętności, jak:

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i państwa,

 • opanowania i stosowania odpowiednich form, metod i technik w budowaniu
  i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych
  w aspekcie uwarunkowań instytucjonalnych oraz ewaluacji tych działań,

 • współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny jakości i warunków życia i problemów jednostek i grup społecznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie teorii i praktyki ekonomii i zarządzania publicznego,

 • projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych
  z wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz sił społecznych w środowiskach lokalnych,

 • analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub woluntariat w organizacjach.

Przygotowanie tego kierunku zostało sfinansowane z projektu ProRoz "Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych".