Charakterystyka kierunku Gospodarka Przestrzenna

Absolwenci tego kierunku wyposażeni są w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną.

W takcie zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Mają możliwość poznania zasad planowania społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast oraz regionów, jak też obszarów wiejskich. Ponadto uczą się programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, a także rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki nieruchomościami czy też zarządzania środowiskiem, w tym formułowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych.