Charakterystyka kierunku Logistyka

Globalizacja handlu i działalności gospodarczej, rozbudowa infrastruktury transportowej, wzrost liczby ludności oraz ich mobilności to podstawowe czynniki determinujące znaczenie sektora transportu-spedycji-logistyki (TSL). Od podmiotów sektora TSL wymaga się zapewnienia sprawnego przemieszczania osób, przepływu dóbr oraz towarzyszącej tym procesom informacji, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na koszty oraz konieczność ograniczania negatywnych wpływów na środowisko.

Na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconą kadrę. Wynika to z analizy trendów rozwoju europejskiego i polskiego rynku TSL, potwierdzają to również opinie specjalistów. Zapotrzebowanie jest i będzie zgłaszane na absolwentów posiadających wiedzę inżynierską w zakresie projektowania i eksploatacji systemów logistycznych, jak i wiedzę z zakresu ekonomii oraz zarządzania, pozwalającą na ocenę przygotowanych przedsięwzięć pod względem racjonalnego wykorzystania zasobów. Jest to szczególnie ważne, gdyż przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze TSL charakteryzują znaczne nakłady kapitałowe, zarówno w zakresie infrastruktury transportowej, centrów logistycznych jak i systemów informatycznego wspomagania zarządzania.

Kształcenie w zakresie transportu i logistyki, przez wiele lat, w Polsce przebiegało na studiach technicznych, dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji/utrzymania infrastruktury transportowej, magazynowej oraz środków przewozowych, a także na studiach ekonomicznych, koncentrujących się na zagadnieniach gospodarowania, organizacji i zarządzania w sektorze TSL. W konsekwencji widoczny jest brak specjalistów, których wiedza pozwala łączyć zagadnienia projektowania systemów i procesów logistycznych z ocenami ekonomicznymi. Prowadzenie studiów inżynierskich o kierunku Logistyka przez uczelnię o profilu ekonomicznym, pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, a także umiejętności menedżerskich. Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit, których działalność dotyczy sektora TSL.

W ramach kierunku przewidziano do wyboru następujące specjalności: Transport w systemach logistycznych, Ekologistyka, Telematyka transportu i logistyki. Atutem absolwentów będzie wiedza inżynierska w zakresie specyficznej problematyki procesów logistycznych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku. Oprócz wiedzy i umiejętności technicznych absolwent nabędzie umiejętności z zakresu zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, a także doboru i szkolenia zasobów ludzkich. Szczególną cechą absolwentów będzie zdolność podejmowania czynności zawodowych związanych z procesami logistycznymi, w tym z transportem, spedycją, magazynowaniem, informatycznym wspomaganiem przebiegu procesów logistycznych, a także ekologicznym aspektem ich realizacji. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w różnych organizacjach i podmiotach sektora TSL jako logistycy, menedżerowie transportu, spedytorzy, projektujący i administrujący systemy informatyczne dla logistyki oraz analitycy, a także projektujący i zarządzający zmianami.