Zeszyty Naukowe

Czasopismo „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” zawiera publikacje wyników badań, analiz teoriopoznawczych oraz studiów empirycznych w takich dyscyplinach naukowych jak: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, informatyka, prawo i dziennikarstwo. Publikuje również opracowania o charakterze interdyscyplinarnym.
Złożone do druku artykuły są rozpatrywane z uwzględnieniem przyjętej polityki wydawniczej (wynikającej ze „Strategii rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2013-2017), z poszanowaniem zasad etycznych. Przechodzą procedurę anonimowego, podwójnego recenzowania.
Redakcja współpracuje z uczelniami zagranicznymi oraz instytucjami międzynarodowymi, a w szczególności ze środowiskiem naukowym z Francji, Niemiec, Słowacji, Ukrainy.
Organami kolegialnymi czasopisma są Komitet Redakcyjny oraz Rada Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych.

 

 

 

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Janina Harasim
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ISSN

2083-8611

Open Access CC BY-NC 4.0

Punktacja MNiSW

5

IF

brak

Częstotliwość wydawania

Czasopismo wydawane regularnie, w sposób ciągły,  z większą częstotliwością niż raz w miesiącu

Wersje

Wersja papierowa & elektroniczna  
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

Indeksowane w bazach

CEJSH

BazEkon

Dostęp do publikacji

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Adres

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice

Polska