Public relations - nowoczesna komunikacja w praktyce

Teraz jeszcze nowocześniejszy program i zajęcia ze znanymi wykładowcami!

Public relations - modern communications in practice. First studies prepared in cooperation with experts from the Polish Public Relations Association

Studia trwają 2 semestry (208 godz.) - 32 ECTS

ZAŁOŻENIA
STUDIÓW

Dlaczego warto?

 

Znajdź Nas na Facebooku!

https://www.facebook.com/studiapodyplomowepr

CEL
STUDIÓW

Po co? 
Absolwent studiów posiada następujące kwalifikacje:

 • wiedza: z zakresu komunikacji społecznej, nowoczesnych i tradycyjnych mediów, public relations, także w aspekcie zarządczym oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej. Znajomość metod badań społecznych oraz prawnych i etycznych unormowań w zakresie PR,
 • umiejętności: samodzielnego planowania oraz zarządzania działaniami public relations (kształtować sprzyjające nastawienia, przy użyciu nowoczesnych i tradycyjnych narzędzi komunikacji, budowania relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, kształtowania wizerunku, przygotowania i realizacji nowoczesnej strategii PR),
 • kompetencje społeczne: umiejętność pracy w grupie, skutecznej i efektywnej komunikacji interpersonalnej, negocjacji, autoprezentacji, savoir-vivre, wystąpień publicznych, koordynacji działań innych, orientacji w zakresie rynku pracy oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej.

Dla kogo? 
To studia dla tych, którzy chcą dowiedzieć się wszystkiego, co potrzebne w praktyce public relations. Przede wszystkim dla:

 • osób zajmujących się public relations, kontaktem z mediami, organizacją wydarzeń specjalnych, marketingiem, promocją, komunikacją,
 • reprezentantów instytucji publicznych, przedsiębiorstw, firm, agencji reklamowych i public relations oraz osób zaangażowanych w działalność społeczną i polityczną, 
 • absolwentów studiów I i/lub II stopnia, z zakresu komunikacji, public relations, mediów czy dziennikarstwa, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie, 
 • osób, które ukończyły innego typu studia I i/lub II stopnia, a zajmują się lub chciałyby się zajmować public relations, komunikacją, budowaniem relacji, kontaktami z mediami, promocją, marketingiem.

KIEROWNIK
STUDIÓW

dr Maria Buszman

METODY
PROWADZENIA
ZAJĘĆ

 

W jaki sposób osób?

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem praktycznych i aktywizujących metod nauczania takich jak: studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, dyskusje czy wykłady interaktywne.

 

75% zajęć stanowią formy praktyczne, a teraz program został znacznie wzbogacony o tematykę nowoczesnych narzędzi komunikacji.

 

Zajęcia są realizowane w salach ze sprzętem multimedialnym. W ramach czesnego uczestnicy studiów otrzymują komplet materiałów dydaktycznych. Będą także mogli skorzystać z internetowej platformy edukacyjnej, która ułatwi komunikację.

 

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w trybie studiów dla pracujących, co dwa tygodnie lub rzadziej, w soboty i niedziele od godz. 9:00 do ok. godz. 16:00.

 

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują prestiżowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, napisanie pracy dyplomowej (praktycznego studium przypadku) oraz obrona pracy.

WYKŁADOWCY

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią uznani pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, innych uczelni oraz cenieni specjaliści – praktycy, związani między innymi z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations, szefowie i pracownicy agencji, a także pracownicy działów promocji i PR firm i instytucji. https://www.facebook.com/studiapodyplomowepr

PROGRAM

I.  Blok przedmiotów – Komunikacyjne, zarządcze i prawne podstawy public relations
32 godz.

 • Komunikacja społeczna
 • Zarządzanie w organizacji
 • Nowe rozwiązania w marketingu
 • Zarządzanie projektem
 • Nowoczesne i tradycyjne media w Polsce
 • Prawo autorskie i prasowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

II. Blok przedmiotów - Praktyczne i teoretyczne podstawy public relations  w aspekcie nowych technologii - 64 godz.

 • Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą i komunikacją organizacji
 • Postawy public relations
 • Strategie i plany PR
 • Badania w PR
 • Etyka działań PR
 • Pisanie tekstów PR
 • Wizerunek graficzny
 • Warsztat pracy PR-owca
 • Rynek usług PR oraz firma świadcząca usługi PR
 • Uprawianie zawodu freelancera PR

III. Blok przedmiotów – Praktyka realizacji działań public relations – 74 godz.

 • Relacje z mediami – prasa, radio, telewizja, internet
 • Internet PR i sieci społecznościowe
 • Rzecznictwo prasowe
 • Zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej
 • Sponsoring – zagadnienia ogólne
 • Lobbing
 • Relacje inwestorskie
 • Komunikacja wewnętrzna organizacji
 • Organizacja wydarzeń specjalnych
 • Polityczny public relations
 • PR korporacyjny i produktowy w nowych mediach

 IV. Blok przedmiotów – Trening kompetencji psychospołecznych menadżera PR – 28 godz.

 • Komunikacja interpersonalna
 • Wystąpienia publiczne
 • Savoir –vivre w biznesie
 • Kształtowanie wizerunku własnego
 • Negocjacje

V. Seminarium dyplomowe - 10 godz.

Zajęcia praktyczne: 156 godz.
Zajęcia teoretyczne: 52 godz.


Autor programu: dr M. Buszman-Witańska. Współautorzy pierwszej wersji programu studiów: K. Dudek, M. Sobel-Adamska, M. Sobiło, M. Sznicer 

OPŁATA ZA STUDIA
w roku akademickim 2016/17

 • cena 4.000 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - 3% upust od ceny 4.000 zł
 • płatność w 4,6,8 ratach: cena wzrasta o 100 zł