VI Wydziałowa Konferencja Dydaktyczno-Naukowa

W dniu 26 listopada 2015 r. odbyła się VI Wydziałowa Konferencja Dydaktyczno-Naukowa z cyklu: Systemy i kierunki studiów na Wydziale Zarządzania nt. Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie. Konferencja była kontynuacją refleksji i wymiany doświadczeń środowiska akademickiego w zakresie doskonalenia procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym. Przestrzeń merytoryczną dyskusji wypełniły zagadnienia podejmowane w czasie sesji plenarnej i panelowych, m.in. dotyczące:

 • Aktualnej i przyszłej roli Uniwersytetu w zmieniającej się rzeczywistości.
 • Zróżnicowanych form kształcenia w kolejnych etapach życia człowieka.
 • Uwarunkowań i granic mobilności edukacyjnej.
 • Uznawalności efektów kształcenia zdobywanych w systemach pozaformalnych - Nowoczesnych technologii w służbie edukacji.
 • Modeli współpracy z otoczeniem w procesie kształcenia.

VI Wydziałową Konferencję Dydaktyczno-Naukową otworzyła prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska – Dziekan Wydziału Zarządzania wraz z JM Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. zw. dr hab. Leszkiem Żabińskim.

Dyskusję nad rolą uniwersytetu w perspektywie kształcenia przez całe życie, podejmowania innowacyjnych działań w zakresie organizacji kształcenia ustawicznego oraz włączenia w ten proces interesariuszy szczebla administracji rządowej i samorządowej, podjęli przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dziekani Wydziałów Zarządzania uczelni ekonomicznych w Polsce, pracownicy naukowo-dydaktyczni zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich, liczni przedstawiciele biznesu oraz pracownicy wszystkich wydziałów naszej Uczelni, a wśród nich min.  prof. UEK dr hab. Paweł Lula z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  prof. UE dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE dr hab. Janusz Marek Lichtarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. Arnold Pabian z Politechniki Częstochowskiej, prof. UMSC dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMSC dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek - z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie, prof. UŁ dr hab. Paweł Starosta  z Uniwersytetu Łódzkiego oraz, dr Sławomir Macioł z SGH w Warszawie.

Po uroczystym otwarciu konferencji do poprowadzenia sesji plenarnej tradycyjnie już zaproszeni zostali: prof. UEK dr hab. Paweł Lula – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. UE dr hab. Józef Dziechciarz – kierownik Katedry Ekonometrii z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenia i wyzwania płynące z dotychczasowych praktyk kształcenia uniwersyteckiego zaprezentowane zostały w ramach wygłoszonych referatów przez:

 • Prof. PG dr hab. Krzysztofa Leję,
  Dylematy współczesnego uniwersytetu;
 • Prof. dr hab. Eugeniusza Gatnara,
  Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków w świetle badań NBP
 • Prof. zw. dr hab. Sławomira Smyczka, 
  Wdrażanie i rozwój strategii kształcenia przez całe życie na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Prof. UE dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. dr hab. Jerzy Niemczyk,
  Organizacja kształcenia ustawicznego na uczelniach wyższych - modele i doświadczenia praktyczne   

Po zakończeniu sesji plenarnej rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali m. in.: prof. dr hab. Jan Wiktor – kierownik Katedry Marketingu UE w Krakowie, prof. UMSC dr hab. Zbigniew Pastuszak – dziekan Wydziału Ekonomicznego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie oraz dr Sławomir Macioł – kierownik Zakładu Badań nad Edukacją Menedżerską z Instytutu Zarządzania (SGH).Wszyscy uczestnicy dyskusji jednoznacznie podkreślili istotność oraz aktualność poruszanego problemu dotyczącego wypracowania modelu kształcenia ustawicznego.

Po zakończeniu dyskusji i zamknięciu sesji plenarnej, rozpoczęły się równoległe sesje panelowe.

Tematem pierwszej sesji panelowej były Problemy weryfikacji efektów kształcenia pozaformalnego. Sesję moderowali  prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą oraz dr Krzysztof Niestrój Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji. Dyskusja podczas tego panelu koncentrowała się wokół szeroko rozumianego trendu rozwoju społeczeństwa wiedzy, przygotowania uniwersytetów ekonomicznych Polsce do uznawania efektów uczenia się, czy też metod ich weryfikacji.

Uczestnikami pierwszej sesji panelowej byli: Prof. nadzw. UE dr hab. Józef Dziechciarz (O pomiarze efektywności nakładów na edukację i szkolenia w kontekście kształcenia przez całe życie), prof. UE dr hab. Marek Lichtarski  (Organizacja kształcenia ustawicznego na uczelniach wyższych – Modele i doświadczenia praktyczne), Prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska (Praktyka jako środowisko propagowania efektów kształcenia), Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot (Nowe zadania dla zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym) prof. UE dr hab.  Danuta Kisperska-Moroń (Ścieżka rozwoju i stałego doskonalenia kariery zawodowej logistyka – model Katedry Logistyki  Ekonomicznej na UE w Katowicach) Prof. UE dr hab.  Zygmunt Kruczek (Problemy uznawania efektów kształcenia uzyskanych w systemach pozaformalnych na turystycznych kierunkach kształcenia)

 

   

Przedmiotem obrad drugiej sesji panelowej pt. „Uniwersytet wobec oczekiwań i aspiracji interesariuszy , której moderatorami byli prof. UE dr hab. Robert Tomanek, Prorektor ds.  Organizacji, Finansów i Rozwoju oraz  prof. UE dr hab. Ewa Ziemba, kierownik Samodzielnego Zakładu Informatyki gospodarczej była multidyscyplinarna dyskusja nad tendencjami rozwojowymi uniwersytetu w kontekście budowania i rozwijania relacji z otoczeniem biznesowym, publicznym oraz organizacjami pozarządowymi.

Uczestnikami drugiej sesji panelowej byli: Prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon (Od humanizmu do kariery. Zmiany uniwersytetu dziś i jutro), Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek (Zrównoważona konsumpcja i produkcja - wyzwanie dla edukacji w polskim szkolnictwie wyższym . Problemy i doświadczenia) Prof. zw. dr hab. Arnold Pabian (Zrównoważony uniwersytet - zasoby i zasady działalności w obszarze sustainability) Prof. UMSC dr hab. Zbigniew Pastuszak (Synergia nauki i biznesu w perspektywie kształcenia przez całe życia na przykładzie  Wydziału Ekonomicznego UMCS) Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, dr Grzegorz Głód  (Praktyczny profil studiów na kierunku Przedsiębiorczość i finanse - pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania) Dr hab. Katarzyna Rupik (Aktywne metody kształcenia we współpracy z otoczeniem gospodarczym - doświadczenia i rekomendacje)  

 

Po zakończeniu sesji panelowych odbyło się podsumowanie obrad oraz uroczyste zamknięcie konferencji. Zdaniem uczestników spotkanie skupione w ramach podejmowanego tematu stworzyło wiele możliwości opiniotwórczej i merytorycznej wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami największych uczelni ekonomicznych w Polsce.

 

Wynikiem obrad VI Konferencji Dydaktyczno-Naukowej jest monografia naukowa pod red. Krystyny Jędralskiej i dr Jolanty Bernais pt. „Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie ”, UE Katowice, 2015.