Charakterystyka kierunku Finanse Menedżerskie

Do podstawowych przedmiotów realizowanych na kierunku Finanse menedżerskie w ramach studiów pierwszego stopnia należą m.in.: mikroekonomia i makroekonomia, podstawy zarządzania, prawo, finanse, marketing, rachunkowość, statystyka, matematyka oraz rachunkowość finansowa, finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw.

Do grupy przedmiotów specjalnościowych (ograniczonego wyboru) zaliczamy m.in.: budżetowanie, analizę finansową, nadzór korporacyjny, ubezpieczenia w działalności gospodarczej, controlling operacyjny, podatki przedsiębiorstw i inżynierię finansową.

Studia na kierunku Finanse Menedżerskie pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. 

Celem kierunku jest doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowiska Menedżera w zakresie:

  • zarządzania zasobami firmy mające na celu zwiększenie jej wartości rynkowej;
  • zarządzania realizowanego przez pryzmat instrumentów w kontaktach z interesariuszami, takimi jak: akcjonariusze, pracownicy, klienci i dostawcy;
  • budowania prognoz finansowych i wykorzystywania ich do efektywnego zarządzania finansami i kosztami;
  • posiadania umiejętności samodzielnej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i oceny alternatywnej strategii rozwoju działalności gospodarczej. 

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych korporacjach inwestujących w regionie, kraju i za granicą. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią tworzenie i skuteczne zarządzanie własnym biznesem. Na rynku pożądana jest obecność profesjonalistów w zakresie finansów korporacji i innych organizacji gospodarczych, których perspektywa wykracza poza kompetencje stricte finansowe. Poszukiwani są menedżerowie, którzy wiedzę o finansach organizacji łączą z aplikacyjnymi możliwościami jej wykorzystania. Kierunek finanse menedżerskie oferuje absolwentom efekty kształcenia wyspecjalizowane w sferze finansów korporacyjnych, a jednocześnie uniwersalne, dające możliwość nabywania kompetencji przenośnych wykorzystywanych w różnych branżach i rodzajach przedsiębiorstw.