Planowanie zadań badawczych na rok 2021


Planowanie zadań badawczych na 2021

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2021 rok, uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej planowanych na rok 2021 zadań badawczych.

Prosimy o złożenie:

  1. Pełnego opisu zadania badawczego wraz z kosztorysem, planowanego ze środków subwencji przeznaczonej na utrzymania i rozwój potencjału badawczego;
  2. Pełnego opisu projektu indywidualnego wraz z kosztorysem, planowanego ze środków subwencji przeznaczonej na rozwój młodych naukowców*;
  3. Kosztorysu dotyczącego zadań związanych z upowszechnianiem nauki – organizacja konferencji naukowych: krajowych, z udziałem gości zagranicznych, międzynarodowych, itp. zgodnie z Zarządzaniem Rektora nr 117/16 z dnia 19 grudnia 2016 z późn. zm.).

Uprzejmie przypominamy, że:

  1. W przypadku planowania zadań badawczych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, obowiązuje zarządzenie Rektora nr 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku.
  2. W przypadku planowania projektów badawczych indywidualnych obowiązuje zarządzenie Rektora nr 5/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku.
  3. Jeżeli planują Państwo organizację konferencji naukowej, prosimy o zaplanowanie kosztów udziału pracowników Katedry w pozycji: Dofinansowanie działalności statutowej Kosztorysu konferencji, a nie w pozycji: opłaty konferencyjne.
  4. Wszelkie planowane w katedrze zadania badawcze składane są zbiorczo wraz z podpisem Kierownika Katedry. Uczestnicy studiów doktoranckich przekazują dokumentację do katedry, w której zatrudniony jest ich promotor lub opiekun. 
  5. Młody naukowiec zatrudniony w Uniwersytecie oraz posiadający jednocześnie status doktoranta, składa wniosek jako pracownik.
  6. Młody naukowiec ze stopniem doktora proszony jest o kontakt z Biurem Badań i Projektów Naukowych przed rozpoczęciem przygotowania wniosku.

Obowiązujące formularze:

Utrzymanie potencjału badawczego

Młodzi naukowcy

Konferencje naukowe


Prosimy o przesłanie dokumentacji w wersji elektronicznej na adres oraz w wersji papierowej do Biura Badań w terminie do 15 września br.

* Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce, młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni.