Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

O Projekcie

Projekt Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” realizowany w ramach partnerstwa najważniejszych uczelni ekonomicznych w Polsce, w którego skład wchodzą:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider projektu)
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Więcej na temat poszczególnych partnerów tutaj

Cel Projektu

Celem projektu jest przygotowanie uczelni ekonomicznych do adaptacji do nowego otoczenia regulacyjnego, a także dostarczenie twórcom reformy nauki i szkolnictwa wyższego wiedzy na temat spodziewanych skutków projektowanych zmian.

Uczelnie ekonomiczne są podmiotami, przed którymi stoi konieczność dokonania szczególnie daleko idących adaptacji do wymagań nowego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. W wielu aspektach bowiem ich pozycja jest odległa od stanu oczekiwanego przez twórców reformy. Zatem, szczególnie w ich przypadku konieczne jest znalezienie efektywnych sposobów adaptacji do nowego systemu. Ponadto, środowisko naukowe uczelni ekonomicznych posiada kompetencje, które pozwalają prognozować skutki reformy w różnych obszarach. Dzięki temu może ono dostarczyć Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wartościowe merytorycznie analizy skutków reformy z perspektywy ex ante.

Sygnatariusze porozumienia dostrzegają potrzebę podjęcia reform i zasadność ich projakościowego kierunku. Z uznaniem, ale i świadomością rysujących się wyzwań obserwują próbę wprowadzenia mechanizmów budowania doskonałości naukowej. Umasowienie kształcenia i słabość narzędzi premiowania osiągnięć naukowych nie tworzyły wszak dotąd bodźców wzmacniających pozycję polskiej nauki. Z drugiej strony, uczelnie ekonomiczne efektywnie dostosowały się do uprzednio obowiązującego systemu finansowania, co przy zmianie jego logiki pociąga za sobą duży wysiłek modernizacyjny.
Mając na celu wsparcie adaptacji uczelni ekonomicznych do nowego modelu nie sposób nie dostrzec potrzeby podjęcia analizy, wypracowania metod i narzędzi wdrożenia zmian i upowszechnienia pierwszych doświadczeń z procesu implementacji reformy z uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju szkół. Celem członków konsorcjum jest dostarczenie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego analiz m.in. z uwzględnieniem kontekstu oddziaływania projektowanej reformy na ogół polskich szkół wyższych, którego uczelnie ekonomiczne są częścią, oraz ich zdolności adaptacyjnej w świetle celów reformy oraz metod i narzędzi implementacji.

Analizie i planowaniu i monitorowaniu efektów zmian poddane zostaną trzy podstawowe sfery aktywności:

  • doskonałości naukowej – z uwzględnieniem potrzeb w zakresie internacjonalizacji współpracy naukowej oraz budowania kompetencji niezbędnych do umiędzynarodowienia aktywności publikacyjnej,
  • działalności dydaktycznej – biorąc pod uwagę ukierunkowanie kształcenia na potrzeby rynku oraz odwrót od dotychczasowego modelu kształcenia premiującego relatywnie wysoki wskaźnik relacji studentów przypadających na nauczyciela akademickiego,
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – poprzez poszerzenie jej zakresu, wzbogacenie jej mechanizmów oraz jej intensyfikację.

Na zmiany w tych trzech sferach – wyznaczających ramy społecznej i gospodarczej misji nauki – kluczowy wpływ będą miały zmiany w obrębie:

  • systemu finansowania nauki
  • ustroju szkół wyższych.

Tych pięć elementów wyznacza pole planowanych działań.

Realizatorzy Projektu

Podstawowe informacje dotyczące uczelni biorących udział w realizacji projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest liderem projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Jednocześnie pełni funkcję lidera w obszarze III – Współpraca z otoczeniem.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pełni funkcję lidera w obszarze V – Ustrój i zarządzanie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pełni funkcję lidera w obszarze IV – Finanse.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pełni funkcję lidera w obszarze I – Badania naukowe.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pełni funkcję lidera w obszarze II – Dydaktyka.

Szczegółowe informacje na stronie sciezkiekonomii.pl/o-nas/