Ważne informacje dotyczące składania wniosków projektowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych

1) Dane podmiotu/jednostki pomocne podczas wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych, znajdują się w zakładce "projekty badawcze - NCN" pod nazwą "Formularz_danych_jednostki" (odpowiednio dla każdego Wydziału).

2) Obowiązujące zarządzenie nr 15/18 dotyczy przygotowywanych i realizowanych w Uniwersytecie projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.):

  1. edukacyjnych
  2. naukowo-badawczych
  3. inwestycyjnych
  4. w ramach programów ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  5. innych, w tym m. in. Projektów dotyczących aktywizacji zawodowej, promocji na rynku pracy, współpracy z otoczeniem

w tym również projektów, w których Uniwersytet uczestniczy jako partner.

Zarządzenie nie dotyczy projektów:

a) finansowanych ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę (tj. działalność statutową w części dotyczącej utrzymania potencjału badawczego wydziału, młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową, projekty badawcze, inne projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki), który nie wymagają finansowego wkładu własnego Uczelni

b) realizowanych w ramach tzw. prac zleconych i prac o charakterze eksperckim.

Informację o planowanej realizacji projektu tzw. Fiszkę projektową” będącą załącznikiem nr 1 do zarządzenia 15/18, należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Oceny Ryzyka Realizacji Projektu (za pośrednictwem Biura Zarządzania Projektami) nie później niż 4 tygodnie przed obowiązującym terminem złożenia wniosku projektowego w instytucji finansującej lub u lidera konsorcjum.

3) Przy kalkulacji wynagrodzeń w projekcie należy stosować Zarządzenie nr 139/17 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli akademickich uczestniczących w realizacji krajowych projektów o charakterze naukowo-badawczym finansowanych ze środków budżetu państwa na naukę oraz innych źródeł zewnętrznych pozyskanych w trybach konkursowych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Celem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest działanie na rzecz nauki poprzez:

  1. Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu
  2. Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej
  3. Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce

Harmonogram konkursów 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

NCBR jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach trzech programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, tj.: Programu Inteligentny Rozwój, Programu (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Polska Cyfrowa (PO PC).

Harmonogram konkursów

Wykaz projektów badawczych poza NCN, realizowanych w Biurze Badań i Projektów Naukowych