Środki dotacji celowej są przyznawane na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Młody Naukowiec to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Kryterium wieku nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich.

Kryteria i tryb przyznawania środków Składanie wniosków

Kryteria przyznawania środków finansowych określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 19/12 z  27 kwietnia 2012 r., wraz z załącznikami.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektów badawczych związanych z:
  - rozwojem młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich:
  mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu spełniający kryterium młodego naukowca oraz uczestnicy studiów doktoranckich,
  - rozwojem specjalności naukowych:
  mogą ubiegać się zespoły złożone z pracowników naukowo-dydaktycznych, wśród których poza kierownikiem projektu wszystkie osoby spełniają kryterium młodego naukowca określone w ustawie o zasadach finansowania nauki.
 2. Termin składania wniosku ustala corocznie Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów, po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa.
 3. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia tj. ze wzorem dostępnym w zakładce „Formularze i druki” i zawierać w szczególności:

  • opis merytoryczny, w tym cel badań, hipotezy badawcze, stan wiedzy w zakresie danej problematyki, metodykę badań,
  • kalkulację kosztów projektu

 4. Wniosek składa się do Biura Badań i Projektów Naukowych.

Kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków

 1. Projekty wyłaniane są w formie wewnętrznego trybu konkursowego.
 2. Oceny projektów indywidualnych dokonuje dwóch recenzentów, wniosek przekazywany jest recenzentom anonimowo.
 3. Recenzja przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami ustalonymi w Arkuszu oceny projektu indywidualnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. Recenzent może przyznać maksymalnie 40 punktów.
 4. Finansowane mogą być wyłącznie projekty, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, a ostateczną wysokość środków przyznanych na realizację projektu ustala Dziekan.
 5. Na podstawie decyzji Dziekana, Biuro Badań i Projektów Naukowych przekazuje wnioskodawcom informację o wysokości przyznanych środków.
 6. Jeśli kwota przyznanych środków różni się od wnioskowanej, w terminie 7 dni od otrzymania informacji wnioskodawca składa korektę kalkulacji kosztów.
 7. W przypadku uczestników studiów doktoranckich, kalkulacja kosztów projektu indywidualnego musi być zatwierdzona przez opiekuna naukowego bądź promotora.

Zasady finansowania

 1. Zapotrzebowanie na materiały biurowe należy kierować do Działu Gospodarki Majątkiem, natomiast potrzeby w zakresie zakupów aparatury, oprogramowania i sprzętu wymagają zgłoszenia do Centrum Informatycznego.
 2. Z uwagi na konieczność zbilansowania potrzeb aparaturowych w skali uczelni i opracowania dokumentacji przetargowej, konieczne jest złożenie odpowiednich zamówień do Centrum Informatycznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia br.
 3. Najpóźniej do 31 grudnia br. muszą zostać zakończone wszystkie czynności związane z wystawieniem i obiegiem dokumentów, dotyczących danego roku kalendarzowego (rozliczenie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, rozliczenia pobranych dewiz oraz wszystkie rozliczenia mające związek z wpłatami i wypłatami gotówki z kasy Uczelni).

Składanie raportów ich ocena merytoryczna

 1. Wynik przeprowadzonych badań (opracowanie zwarte) wraz z syntetycznym raportem za rok bieżący należy złożyć w Biurze Badań i Projektów Naukowych do dnia 31 stycznia roku następnego.
 2. Po ocenie i akceptacji raportu przez Komisję Odbioru Prac Naukowo – Badawczych nastąpi końcowe rozliczenie zadania badawczego.

Wykaz projektów młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w latach 2010-2017