Środki subwencji przeznaczone na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

O dofinansowanie projektów indywidualnych mogą ubiegać się osoby spełniające kryterium młodego naukowca określone w art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Definicja młodego naukowca

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Kryteria i tryb przyznawania środków

Kryteria przyznawania środków finansowych określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 40/18 z dnia 26.04.2018 r. z późn zm. (nr 35/19).

Kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków

Projekty wyłaniane są w formie wewnętrznego trybu konkursowego.

- oceny projektów indywidualnych dokonuje dwóch recenzentów, wniosek przekazywany jest recenzentom anonimowo;

- recenzja przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami ustalonymi w Arkuszu oceny projektu indywidualnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. Recenzent może przyznać maksymalnie 40 punktów;

- finansowane mogą być wyłącznie projekty, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, a ostateczną wysokość środków przyznanych na realizację projektu ustala Dziekan;

- na podstawie decyzji Prorektor ds. Nauki, Biuro Badań i Projektów Naukowych przekazuje wnioskodawcom informację o wysokości przyznanych środków;

- jeśli kwota przyznanych środków różni się od wnioskowanej, w terminie 7 dni od otrzymania informacji wnioskodawca składa korektę kalkulacji kosztów;

w przypadku uczestników studiów doktoranckich, kalkulacja kosztów projektu indywidualnego musi być zatwierdzona przez opiekuna naukowego bądź promotora.

Zasady finansowania

- zapotrzebowanie na materiały biurowe należy kierować do Działu Gospodarki Majątkiem, natomiast potrzeby w zakresie zakupów aparatury, oprogramowania i sprzętu wymagają zgłoszenia do Centrum Informatycznego.
- z uwagi na konieczność zbilansowania potrzeb aparaturowych w skali uczelni i opracowania dokumentacji przetargowej, konieczne jest złożenie odpowiednich zamówień do Centrum Informatycznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Najpóźniej do 20 grudnia br. muszą zostać zakończone wszystkie czynności związane z wystawieniem i obiegiem dokumentów, dotyczących danego roku kalendarzowego (rozliczenie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, rozliczenia pobranych dewiz oraz wszystkie rozliczenia mające związek z wpłatami i wypłatami gotówki z kasy Uczelni).

Koszty realizacji projektów indywidualnych przyznanych z subwencji z roku 2019 powinny być rozliczone w 2019 roku.

Składanie raportów ich ocena merytoryczna

Wynik przeprowadzonych badań (opracowanie zwarte) wraz z syntetycznym raportem za rok bieżący należy złożyć w Biurze Badań i Projektów Naukowych do dnia 31 stycznia roku następnego.

Po ocenie i akceptacji raportu przez Komisję Odbioru Prac Naukowo – Badawczych nastąpi końcowe rozliczenie zadania badawczego.

Wykaz projektów młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w latach 2010-2020