Punkt informacyjny NCN dla wnioskodawców

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

Pracownicy NCN udzielają informacji na temat bieżących konkursów, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów.

e-mail: informacja@ncn.gov.pl

telefon: 12 341 9000

Harmonogram konkursów

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów umieszczone są na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

harmonogram konkursów

Informacje dotyczące uzupełniania wniosku

 1. Przy konstruowaniu kosztorysu należy uwzględnić załącznik dokumentacji konkursowej tj. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Kwalifikowalność kosztów będzie m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie
 2. Wykonawcy zatrudniani są w ramach umów cywilno – prawnych ( umowy o dzieło, umowy zlecenia w zależności od zakresu umowy).
  Uwaga- od konkursu OPUS 14 i PRELUDIUM 14 członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.
 3. Suma kwot z punktu Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu musi być zgodna z pozycją inne koszty bezpośrednie w kosztorysie
 4. Plan zadań
 • zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np.: zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ESP (EPUAP): /uekatowice/skrytka

 

 

Koszty pośrednie

Zasady rozliczania kosztów pośrednich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oparte są na podstawie Zarządzenia nr 22/14 z dnia 19 maja 2014 roku z póżn. zmianami.

Koszty pośrednie w konkursach w roku 2017 wynoszą 28 % kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów pozycji: "aparatura badawcza, urządzenia i oprogramowanie", chyba że warunki konkursu przewidują niższą wartość (np.  w konkursie Miniatura 10%)

Procedura składania wniosków

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności  wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku "Zablokuj wersję wniosku do NCN".

Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: "Elektroniczna wysyłka wniosku".

Do Biura Badań i Projektów Naukowych należy złożyć:

 • Podpisane potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu (do pobrania w zakładce Elektroniczna wysyłka wniosku)
 • potwierdzenie złożenia wniosku podpisywane przez kierownika jednostki (do pobrania w zakładce Elektroniczna wysyłka wniosku)
 • 1 egzemplarz skróconej wersji wniosku do NCN – podpisanej przez kierownika projektu pod sekcją Oświadczenia Kierownika projektu (przed podpisaniem oświadczenia prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Rzetelności Prowadzenia Badań Naukowych, którego zobowiązują się Państwo przestrzegać).
 • 1 egzemplarz oświadczenia o pomocy publicznej (do pobrania w zakładce Załączniki)
 • W przypadku konkursu PRELUDIUM podpisane oświadczenie opiekuna naukowego o zobowiązaniu się do pełnienia nadzoru merytorycznego na projektem (dostępne na stronie Biura w zakładce Formularze i druki)

UWAGA: potwierdzenia muszą dotyczyć ostatecznej wersji wniosku.

Po uzyskaniu właściwych podpisów otrzymują Państwo z Biura Badań skany podpisanych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku we właściwych zakładkach (potwierdzenia złożenia wniosku w zakładce Elektroniczna wysyłka wniosku , oświadczenie o pomocy publicznej w zakładce Załączniki).

Po uzupełnieniu wniosku  o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – wysyłacie Państwo do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN" . Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Dane do uzupełnienia umów trójstronnych z NCN

Osoby reprezentujące jednostkę

dr hab. Barbara Kos, prof. UE, Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej

przy kontrasygnacie mgr Joanny Radziwołek, Kwestor

Numer rachunku bankowego Jednostki, na który zostaną przelane środki (dla umów podpisywanych do roku 2016)

ING Bank Śląski nr 94 1050 1214 1000 0022 4959 5741

Numer rachunku bankowego Jednostki, na który zostaną przelane środki (dla umów podpisywanych od roku 2016)

ING Bank Śląski nr 59 1050 1214 1000 0023 4032 3381

Informacje dla realizujących projekty

Podstawą realizacji projektu jest umowa trójstronna. Badania prowadzone są zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni tj. aparatura zamawiana jest przez Centrum Informatyczne, materiały pobierane są z magazynu, na udział w konferencjach należy złożyć odpowiedni wniosek do Prorektora itd

Środki z projektu mogą być wykorzystywane od daty rozpoczęcia do daty zakończenia grantu wskazanych w umowie. Oznacza to, iż nie tylko data dokumentu księgowego ma mieścić się w okresie realizacji ale i wypływ środków może być tylko do dnia zakończenia umowy.

W przypadku zmian dotyczących realizacji projektu wymagających zgody NCN należy skierować pismo z prośbą do Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

UWAGA

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, Kierownik Projektu zobowiązany jest do

1. Umieszczania w publikacjach związanych z projektem wzmianki-"Projekt został sfinansowany ze środków  Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer ....." lub jej odpowiednikiem w języku obcym.

2. Zamieszczania na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu oznaczenia- "Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer..."

3. Okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu bez konieczności zawierania aneksu do umowy o realizację i finansowanie projektu, a jedynie za zgodą jednostki. Dokonane przedłużenie jest skuteczne jedynie w przypadku dopełnienia warunków określonych w umowie tj. dostarczenia wspomnianej zgody (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do Centrum nie później niż miesiąc przed zakończeniem pierwotnego okresu realizacji projektu. 

Szczegółowe informacje dla osób realizujących projekty wraz z wzorami dokumentów (raporty, aneksy) znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki

Wykaz projektów badawczych realizowanych w Biurze Badań i Projektów Naukowych od roku 2009- Narodowe Centrum Nauki

Zasady i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki