Ważne informacje dotyczące składania wniosków projektowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych

1) Dane podmiotu/jednostki pomocne podczas wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych, znajdują się w zakładce "projekty badawcze - NCN" pod nazwą "Formularz_danych_jednostki" (odpowiednio dla każdego Wydziału).

2) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie dla kwestury, wypełniane na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.

3) Obowiązujące zarządzenie nr 46/15 dotyczy przygotowywanych i realizowanych w Uniwersytecie projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.):

  1. edukacyjnych
  2. naukowo-badawczych
  3. inwestycyjnych
  4. w ramach programów ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  5. innych, w tym m. in. Projektów dotyczących aktywizacji zawodowej, promocji na rynku pracy, współpracy z otoczeniem

w tym również projektów, w których Uniwersytet uczestniczy jako partner.

Zarządzenie nie dotyczy projektów:

a) finansowanych ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę (tj. działalność statutową w części dotyczącej utrzymania potencjału badawczego wydziału, młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową, projekty badawcze), który nie wymagają finansowego wkładu własnego Uczelni

b) realizowanych w ramach tzw. prac zleconych i prac o charakterze eksperckim.

Informację o planowanej realizacji projektu tzw. Fiszkę projektową” będącą załącznikiem nr 1 do zarządzenia 46/15, należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Oceny Ryzyka Realizacji Projektu (za pośrednictwem Biura Zarządzania Projektami) nie później niż 4 tygodnie przed obowiązującym terminem złożenia wniosku projektowego w instytucji finansującej lub u lidera konsorcjum.

4) Przy kalkulacji wynagrodzeń w projekcie należy stosować Zarządzenie nr 139/17 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli akademickich uczestniczących w realizacji krajowych projektów o charakterze naukowo-badawczym finansowanych ze środków budżetu państwa na naukę oraz innych źródeł zewnętrznych pozyskanych w trybach konkursowych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Celem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest działanie na rzecz nauki poprzez:

  1. Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu
  2. Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej
  3. Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce

Harmonogram konkursów 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

NCBR jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach trzech programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, tj.: Programu Inteligentny Rozwój, Programu (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Polska Cyfrowa (PO PC).

Harmonogram konkursów

Wykaz projektów badawczych poza NCN, realizowanych w Biurze Badań i Projektów Naukowych