Środki subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Z subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Wydziału wyodrębnia się fundusze przeznaczone na:

- działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości oceny patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji, w wysokości nie mniejszej niż 2% .

- rezerwę w wysokości 7 % - 10 %. Utworzenie rezerwy w wysokości przekraczającej 7% dotacji wymaga zasięgnięcia opinii Rady Wydziału. Zasady podziału środków gromadzonych na funduszu rezerwy celowej określa Prorektor ds. Nauki.

- utrzymanie infrastruktury badawczej: utrzymanie łączności komputerowej, zakup czasopism naukowych i specjalistycznych;

- realizację zadań badawczych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego zwanych dalej zadaniami – w wysokości nieprzekraczającej kwoty wnioskowanej przez kierowników projektów,

- upowszechnianie nauki poprzez organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowo lub naukowo-techniczne w kraju lub zagranicą, upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych, promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach, targów ekspozycji, wystaw w kraju lub za granicą,

- zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Kryteria i tryb przyznawania środków. Składanie wniosków

Kryteria przyznawania środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach działalności statutowej określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 47/17 z 15 maja 2017 r., wraz z załącznikami (i późniejszymi zmianami- nr 17/18 i 46/18, 39/19). 

Kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków

Podstawowym kryterium podziału środków finansowych na zadania w roku 2019 sa publikacje umieszczone w systemie Expertus za lata 2017- 2018.

Zasady finansowania

Koszty realizacji zadań badawczych przyznanych z subwencji z roku 2019 przeznaczone na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego powinny być rozliczone w 2019 roku.

 

 

Składanie raportów cząstkowych i końcowych oraz ich ocena merytoryczna

Po zakończeniu zadania badawczego, kierownicy składają:

- raport merytoryczny z realizacji danego etapu zadania wraz z informacją o stanie wydatkowania środków wg załącznika nr 2 do zarządzanie 47/17 do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego,

- raport końcowy zawierający ostateczne rezultaty zadania, wg załącznika nr 3 do zarządzenia 47/17 do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego po ostatnim roku, w którym było realizowane zadanie.

Kierownicy Projektów, którzy ostatni etap badań zakończyli w 2016 r. składają raport z ostatecznych efektów do 31.01.2019 r.

Wymagane jest, aby publikacje będące wynikiem projektu były afiliowane wyłącznie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Rezultaty badawcze są oceniane i zatwierdzane przez Wydziałowe Komisje Odbioru Prac Naukowo-Badawczych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wydanego zarządzeniem Rektora.

- negatywna ocena rezultatów danego etapu zadania przedstawionych w raporcie merytorycznym lub niezłożenie raportu merytorycznego wyklucza możliwość przyznania środków z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na kolejne planowane etapy zadania.

- brak uzyskania ostatecznych efektów lub niezłożenie raportu końcowego powoduje, że pracownik kierujący tym zadaniem nie może kierować innymi zadaniami w okresie trzech lat od zakończenia zadania.

Postanowienia końcowe

Kierownicy Projektów otrzymujący subwencję przeznaczona na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego są zobowiązani do:

- nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,
- prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
- przestrzegania dyscypliny finansowej,
- złożenia raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności,

UWAGA - środki z subwencji przeznaczonej na trzymanie potencjału badawczego mogą być przeznaczone na realizację zadań bezpośrednio związanych z działalnością naukową. Nie może być z nich finansowana działalność dydaktyczna (np. szkolenia, warsztaty dydaktyczne, podręczniki).

Wykaz projektów w ramach potencjału badawczego w latach 2010-2020