Środki subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Z subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego wyodrębnia się fundusze przeznaczone na:

 • realizację zadań badawczych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty wnioskowanej przez kierowników projektów,
 • działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości oceny patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji,
 • rezerwę, w wysokości 4% z wyodrębnionych środków na zadania badawcze,
 • utrzymanie infrastruktury badawczej: łączność komputerowa, zakup czasopism naukowych i specjalistycznych,
 • upowszechnianie nauki poprzez organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowo lub naukowo-techniczne w kraju lub zagranicą, upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych, promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach, targów ekspozycji, wystaw w kraju lub za granicą,
 • zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Kryteria i tryb przyznawania środków.

Kryteria przyznawania środków finansowych na zadania badawcze finansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego określa Zarządzenie Rektora nr 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku.

Kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków

Podstawowym kryterium podziału środków finansowych na zadania jest liczba punktów wypracowana przez członków zespołu badawczego. Punkty ustala prorektor właściwy ds. nauki na podstawie publikacji umieszczonych w systemie Expertus za wskazany przez prorektora właściwego ds. nauki okres poprzedzający rok przyznania środków.

Zasady finansowania

Koszty realizacji zadań badawczych przyznanych z subwencji z roku 2020 przeznaczone na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego powinny być rozliczone w 2020 roku.

Składanie raportów cząstkowych i końcowych oraz ich ocena merytoryczna

Po zakończeniu zadania badawczego, kierownicy składają:

 • raport merytoryczny z realizacji danego etapu zadania wraz z informacją o stanie wydatkowania środków,
 • raport końcowy zawierający ostateczne rezultaty zadania.

Wymagane jest, aby publikacje będące wynikiem projektu były afiliowane wyłącznie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Rezultaty badawcze są oceniane i zatwierdzane przez Komisję Odbioru Prac Naukowo-Badawczych, w dyscyplinie Ekonomia i Finanse oraz Komisję Odbioru Prac Naukowo-Badawczych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości zgodnie z postanowieniami Regulaminu Odbioru Prac Naukowo-Badawczych.

Postanowienia końcowe

Kierownicy zadań badawczych zobowiązani są do:

 • nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,
 • prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
 • przestrzegania dyscypliny finansowej,
 • złożenia raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności,

UWAGA - środki z subwencji przeznaczonej na trzymanie potencjału badawczego mogą być przeznaczone na realizację zadań bezpośrednio związanych z działalnością naukową. Nie może być z nich finansowana działalność dydaktyczna (np. szkolenia, warsztaty dydaktyczne, podręczniki).

Wykaz projektów w ramach potencjału badawczego w latach 2010-2021