Działalność statutowa służy określonym w statucie jednostki naukowej zadaniom związanym z inicjowanymi i prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

Z dotacji na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego, wyodrębnia się fundusze na:

a) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości oceny patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji, w wysokości nie mniejszej niż 2% dotacji.

b) rezerwę w wysokości 7 % - 10 % dotacji. Utworzenie rezerwy w wysokości przekraczającej 7% dotacji wymaga zasięgnięcia opinii Rady Wydziału. Zasady podziału środków gromadzonych na funduszu rezerwy celowej określa Dziekan.

c) utrzymanie infrastruktury badawczej: utrzymanie łączności komputerowej, zakup czasopism naukowych i specjalistycznych;

d) realizację zadań badawczych na utrzymanie potencjału badawczego zwanych dalej zadaniami – w wysokości nieprzekraczającej kwoty wnioskowanej przez kierowników projektów,

e) upowszechnianie nauki poprzez organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowo lub naukowo-techniczne w kraju lub zagranicą, upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych, promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach, targów ekspozycji, wystaw w kraju lub za granicą,

f) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Kryteria i tryb przyznawania środków na finansowanie działalności statutowej. Składanie wniosków

Kryteria przyznawania środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach działalności statutowej określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 47/17 z 15 maja 2017 r., wraz z załącznikami (i późniejszymi zmianami- nr 17/18 i 46/18)

Najważniejsze zmiany, które będą miały odzwierciedlenie w składanych w czerwcu 2017 r. planach badawczych na rok 2018 oraz realizacji ostatnich etapów zadań badawczych:

- zmiana terminologii: w miejsce projektów badawczych na utrzymanie potencjału badawczego  – zadania badawcze;
- doprecyzowanie kryteriów dotyczących kierownika zadania - zadaniem może kierować pracownik naukowo-dydaktyczny, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, a okres realizacji zadania nie przekracza okresu na jaki został z nim zawarty stosunek pracy,
b) jest zatrudniony na stanowisku co najmniej adiunkta – zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018,
c) złożył oświadczenie o zaliczeniu go do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową na Wydziale w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.
- zmiany w liczebności zespołów badawczych: zespół badawczy składa się z co najmniej pięciu pracowników zatrudnionych na Wydziale. Dziekan może wyrazić zgodę na realizację zadania przez zespół badawczy złożony z co najmniej trzech pracowników Uniwersytetu pod warunkiem, że kierownikiem zadania będzie nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego - zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018;
- zmiana zasad uczestnictwa w zadaniach badawczych - pracownik Wydziału nie może wchodzić w skład więcej niż jednego zespołu badawczego realizującego zadanie w ramach dotacji z danego roku - zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018;
- zmiana trybu składania planów – pełny opis zadania badawczego przygotowuje kierownik w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego rok przyznawania dotacji
- zmiana załączników: od dnia 15 maja br. obowiązują nowe znaczniki, które należy pobrać ze strony internetowej Biura Badań i Projektów Naukowych w zakładce Formularze i druki

Kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków

 1. Podstawowym kryterium podziału środków finansowych na projekty badawcze jest liczba punktów wypracowana przez członków zespołu badawczego w trakcie oceny parametrycznej.
 2. Po otrzymaniu decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wysokości dotacji podmiotowej, Dziekan wydziela z niej rezerwę celową w wysokości 7%-10% dotacji i dokonuje podziału pozostałej części.
 3. Dziekani poszczególnych Wydziałów wysyłają do Kierowników Projektów w formie pisemnej informację o wysokości przyznanych środków na zadania badawcze, które nie mogą być wyższe niż kwoty planowane we wniosku na działalność statutową Wydziału.
 4. Dokumentacja finansowa dotycząca realizowanego zadania badawczego powinna zostać zweryfikowana pod względem merytoryczno-finansowym w terminie 14 dni od otrzymania informacji.

Zasady finansowania projektów

 1. Środki finansowe przyznane na realizację zadania badawczego należy wykorzystać w roku ich przyznania i nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w projekcie. Zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe w realizowanym wniosku, które wynikły w trakcie realizacji umowy, winny być zgłoszone na piśmie do Dziekana.
 2. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny, w takiej sytuacji zwiększają one rezerwę celową (maksymalny okres rozliczenia to dwa lata). Zasady wykorzystania środków z rezerwy oraz terminy ich wydatkowania zawiera załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 47/17.
 3. Środki na badania (zwłaszcza wydatki rzeczowe) powinny być wykorzystywane systematycznie w ciągu całego roku i nie powinny być kumulowane w miesiącu grudniu.
 4. Zapotrzebowanie na materiały biurowe należy kierować do Biura Logistyki natomiast w zakresie aparatury i oprogramowania do Centrum Informatycznego.
 5. Z uwagi na konieczność zbilansowania potrzeb materiałowych i aparaturowych w skali uczelni i opracowania dokumentacji przetargowej, konieczne jest złożenie odpowiednich zamówień do ww. jednostek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

Składanie raportów cząstkowych i końcowych oraz ich ocena merytoryczna

 1. Po zakończeniu zadania badawczego, Kierownicy składają:

  1. raport merytoryczny z realizacji danego etapu zadania wraz z informacją o stanie wydatkowania środków wg załącznika nr 2 do zarządzanie 47/17 do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego
  2. raport końcowy zawierający ostateczne rezultaty zadania, wg załącznika nr 3 do zarządzenia 47/17 do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego po ostatnim roku, w którym było realizowane zadanie.

   UWAGA

   • zmiana terminu złożenia raportu z ostatecznych efektów zadania!
   • środki finansowe przeznaczone na realizację ostatniego etapu zadania mogą być wydatkowane maksymalnie do dnia złożenia raportu z ostatecznych efektów!

  Kierownicy Projektów, którzy ostatni etap badań zakończyli w 2016 r. składają raport z ostatecznych efektów do 31.01.2018 r.

  Wymagane jest, aby publikacje będące wynikiem projektu były afiliowane wyłącznie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 2. Rezultaty badawcze są oceniane i zatwierdzane przez Wydziałowe Komisje Odbioru Prac Naukowo-Badawczych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wydanego zarządzeniem Rektora.

  • negatywna ocena rezultatów danego etapu zadania przedstawionych w raporcie merytorycznym lub niezłożenie raportu merytorycznego wyklucza możliwość przyznania środków z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na kolejne planowane etapy zadania.
  • brak uzyskania ostatecznych efektów lub niezłożenie raportu końcowego powoduje, że pracownik kierujący tym zadaniem nie może kierować innymi zadaniami w okresie trzech lat od zakończenia zadania.

Postanowienia końcowe

 1. Kierownicy Projektów otrzymujący dotację są zobowiązani do:
  a) nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,
  b) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
  c) przestrzegania dyscypliny finansowej,
  d) złożenia raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca może być pozbawiony dotacji oraz zobowiązany do zwrotu przyznanych środków.
 3. Środki z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego mogą być przeznaczone na realizację zadań bezpośrednio związanych z działalnością naukową.

  UWAGA

  • nie może być z nich finansowana działalność dydaktyczna (np. szkolenia, warsztaty dydaktyczne, podręczniki)
  • nie może być finansowana działalność niezwiązana z nauką, nawet jeśli koszty są częścią działania wspomagającego naukę (np. koszty uczestnictwa w konferencji naukowej, w tym podróży i zakwaterowania – TAK, koszty druku materiałów konferencyjnych – TAK, ale koszty wyżywienia uczestników konferencji organizowanej przez Wydział– NIE)

Wykaz projektów w ramach potencjału badawczego w latach 2010-2018