Komisja ds. oceny ryzyka realizacji projektów

Komisja jest organem opiniodawczym Rektora. Powoływana jest na okres kadencji władz Uczelni. Członków Komisji powołuje Rektor stosownym zarządzeniem. W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym Audytor Wewnętrzny Uniwersytetu a także przedstawiciele władz Uniwersytetu, pracownicy jednostek organizacyjnych, eksperci lub inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

Skład Komisji

(w przygotowaniu)

Terminy posiedzeń

(w przygotowaniu)

Procedura przygotowywania projektu

(w przygotowaniu)

Procedura postępowania w trakcie realizacji projektów

(w przygotowaniu)

Zespół projektowy

(w przygotowaniu)