Krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe

Informacje ogólne

Tryb i zasady organizacji konferencji naukowych reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 117/16 z 19 grudnia 2016 r.

UWAGA: przedstawiane w pismach 3 oferty powinny być porównywalne tzn. np. prezentacja hoteli o podobnym standardzie usług.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nadzór nad prawidłową organizacją i przebiegiem konferencji naukowej powierzony jest organizatorom konferencji. Organizator konferencji jest odpowiedzialny za finansowanie i prawidłowe rozliczenie konferencji naukowej we współpracy z Biurem Badań i Projektów Naukowych.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Dorota Szywacz wew. 7236

UWAGA:

  1. Informację o konferencjach, umieszcza się corocznie w ankiecie jednostki, zatem w raporcie rozliczeniowym obowiązkowo musi znaleźć się informacja o liczbie jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji.
  2. Artykuły w materiałach konferencyjnych z konferencji nie­uwzględnionych w Web of Science, nie są publikacjami w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

UWAGA:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. sprawy organizacji konferencji międzynarodowych przejęło Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka obsługująca konferencje naukowe na Uczelni.