Kolegium Ekonomii

Kolegium Ekonomii jest jednostką naukowo-dydaktyczną, w której rozwijane są badania naukowe ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Kolegium posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia oraz stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zaliczany jest do pierwszej kategorii jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolegium  prowadzi proces dydaktyczny nakierowany na kształcenie wysokiej klasy specjalistów w ramach sześciu kierunków studiów: Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, Logistyka, Finanse i Zarządzanie Ochroną Zdrowia, proponując równocześnie wiele różnych specjalności.

Kontakt: tel. 32 257 75 59, e-mail: dziekanat.we@ue.katowice.pl 

Więcej informacji na temat badań prowadzonych w Kolegium Ekonomii

Kolegium Finansów

Kolegium Finansów jest ukierunkowane na finanse i rachunkowość, działając w międzynarodowym otoczeniu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia oraz stopnia doktora w dyscyplinie finanse. Kolegium realizuje programy studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach finanse i rachunkowość (z wieloma specjalnościami), finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz gospodarka i zarządzanie publiczne oraz program studiów doktoranckich. W ofercie Wydziału są programy studiów magisterskich realizowanych z uczelniami zagranicznymi i kończące się wspólnymi dyplomami (European Business and Finance i QuantitativeAsset and Risk Management. Kolegium realizuje badania naukowe w zakresie finansów przedsiębiorstw, bankowości, finansów publicznych, rynków finansowych, ubezpieczeń, rachunkowości, inwestycji, gospodarki nieruchomościami, zastosowań matematyki, statystyki i ekonometrii w finansach. Kadra akademicka od wielu lat współpracuje z podmiotami gospodarczymi, instytucjami, organizacjami zawodowymi i administracją.

Kontakt: tel. 32 257 77 32, e-mail: dziekanat.fiu@ue.katowice.pl 

Więcej informacji na temat badań prowadzonych w Kolegium Finansów

Kolegium Informatyki i Komunikacji

Kolegium Informatyki i Komunikacji kształci studentów i prowadzi badania naukowe wymagające wiedzy z zakresu informatyki, nauk o komunikacji oraz nauk o zarządzaniu. Kadra naukowo-dydaktyczna oraz współpracujący z Kolegium przedstawiciele praktyki gospodarczej posiadają bogate doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych, w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych oraz w zastosowaniach technologii informatycznych i komunikacyjnych  w organizacjach gospodarczych i administracyjnych. Dający wymierne korzyści proces transferu technologii stanowi rodzaj pomostu między nauką a biznesem.

Kontakt: tel. 32 257 79 54, e-mail: dziekanat.wiik@ue.katowice.pl 

Więcej informacji na temat badań prowadzonych w Kolegium Informatyki i Komunikacji

Kolegium Zarządzania

Pozycję akademicką Kolegium Zarządzania tworzą osiągnięcia skupione wokół czterech obszarów działalności: badań naukowych, procesu kształcenia, rozwoju karier akademickich oraz relacji partnerskich z otoczeniem krajowym i międzynarodowym. 

Jego silną pozycję akademicką potwierdzają następujące fakty:

  • Kolegium posiada podwójne pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: ekonomii oraz nauk o zarządzaniu,
  • w 2010 roku uzyskał pierwszą (najwyższą) kategorię naukową w wyniku oceny parametrycznej dokonanej przez MNiSzW,
  • posiada również wyróżniającą (najwyższą) ocenę jakości kształcenia przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną dla kierunku „Zarządzanie” (2010 rok)

Kontakt: tel. 32 257 70 02, e-mail: dziekanat.wz@ue.katowice.pl 

Więcej informacji na temat badań prowadzonych w Kolegium Zarządzania