NCBR ogłasza dziewiąty konkurs GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Ogłoszony właśnie przez NCBR dziewiąty konkurs obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki rozwojowe: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu, obszar pułapki braku równowagi, obszar pułapki demograficznej, obszar pułapki słabości instytucji.

Dla kogo i na jakie prace?

Dziewiąty konkurs na projekty otwarte kierowany jest do konsorcjów. W ich skład muszą wchodzić jednostka naukowa i przedsiębiorca lub dwie jednostki naukowe a także co najmniej jeden podmiot, który ma zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu tj. m.in. ministerstwa, instytucje administracji rządowej, urzędy marszałkowskie, agencje wykonawcze, miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, jak również fundacje i stowarzyszenia.

Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe przy czym w ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B), które są obowiązkowe w projekcie.

Budżet konkursu to 80 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 8 mln zł. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wartość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nie może przekroczyć 35% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 20 czerwca do 20 września 2022 r. do godziny 16:00. Wnioskodawcy mogą składać wnioski za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Zakres tematyczny konkursu

Tematy w ramach programu Gospostrateg podzielone są na cztery obszary:

  • Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu w tym: rozwój wiedzy i kompetencji społeczeństwa, mechanizmy budowy innowacyjności i konkurencyjności; nierówności społeczne a dynamika rozwoju gospodarczego, społeczeństwo innowacyjne; rozwój kapitału społecznego;
  • Obszar pułapki braku równowagi w tym zagadnienia: umiędzynarodowienie gospodarki; usieciowienie gospodarki;
  • Obszar pułapki demograficznej w tym zagadnienia: wyzwania dla polityki rodzinnej wynikające ze zmian demograficznych społeczeństwa; rozwój technologiczny w przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym ze starzenia się społeczeństwa; zmiany w organizacji systemu zabezpieczeń społecznych; wyzwania dla polityki zdrowotnej; wyzwania dla polityki rynku pracy; wyzwania dla polityki migracyjnej;
  • Obszar pułapki słabości instytucji w tym zagadnienia: charakter, kierunek i skala reform instytucjonalnych sprzyjających zwiększeniu efektywności instytucji publicznych i odpowiedzialnemu rozwojowi; proaktywne instytucje w kontekście najważniejszych wyzwań rozwojowych; standardy technologiczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania rynków i obszarów polityk publicznych w warunkach cyfryzacji; mechanizmy kształtowania społeczeństwa obywatelskiego; wypracowanie nowych narzędzi w zakresie waloryzacji, ochrony i udostępniania zasobów dziedzictwa narodowego uwzględniających potrzeby gospodarki oraz administracji państwowej i samorządowej, a także nowe możliwości cyfryzacji; wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zwiększania efektywności instytucji publicznych i polityk publicznych; wyzwania dla polityki naukowo-technologicznej i innowacyjnej w obliczu pułapki przeciętnego dochodu.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin IX konkursu oraz wzór wniosku o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej.

Pytania dotyczące konkursu można kierować poprzez Punkt Informacyjny Centrum