Ogłoszenie konkursu MINIATURA 6

Narodowe Centrum Nauki w dniu 1.02.2022 r. ogłosiło konkurs MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Dla Kogo?

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

  1. uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
  2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
  3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
  5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
  6. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki w systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej NCN