Zmiana Zarządzenia Rektora w sprawie grantów naukowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu


Uprzejmie informujemy o zmianie Zarządzenia Rektora w sprawie grantów naukowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu (Zarządzenie nr 43/21 z dnia 20 kwietnia 2021 roku).

Dotychczas mogli Państwo uzyskać grant za szczególne osiągnięcia naukowe, tj.:

- publikację artykułu w czasopiśmie naukowym najwyższej kategorii;

- pozyskanie przez kierownika projektu badawczego dofinansowania w konkursie zewnętrznym

- udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu wysoką kwotę dofinansowania w konkursie zewnętrznym.

Zmienione zarządzenie doprecyzowuje kategorię związaną z dokumentowaniem autorstwa lub współautorstwa w pracach naukowych – nauczyciel akademicki Uniwersytetu może uzyskać grant naukowy za:

- monografię naukową opublikowaną w wydawnictwie zamieszczonym na liście wydawnictw poziomu II z wykazu sporządzonego i udostępnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, a także autorstwo lub współautorstwo rozdziału zamieszczonego w tego typu monografii

- artykuły w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Wartość punktowa prac ma wynosić nie mniej niż 70. Dla każdego wniosku określana jest łączna wartość punktowa wykazanych w nim publikacji, przy czym liczba punktów przypisanych do danej publikacji jest ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Zachęcamy do ubiegania się o grant w listopadzie.