Zadania

Dział Rekrutacji

 • opracowywanie projektów uchwał z zakresu rekrutacji na studia,
 • promowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego, informowanie o kierunkach studiów, specjalnościach, stopniach kształcenia i formach studiów oraz warunkach kształcenia w Uniwersytecie,
 • prowadzenie stałego punktu informacyjnego dla kandydatów na studia,
 • udział w opracowywaniu materiałów informacyjnych na temat oferty dydaktycznej Uniwersytetu,
 • opracowywanie i aktualizowanie na stronie internetowej Uniwersytetu informacji dla kandydatów na studia,
 • współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi,
 • przyjmowanie zorganizowanych grup maturzystów odwiedzających Uniwersytet,
 • współpraca z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi,
 • przyjmowanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących rekrutacji na studia,
 • informowanie o ofercie edukacyjnej oraz możliwościach podejmowania studiów przez cudzoziemców,
 • telefoniczny i mailowy i bezpośredni kontakt z obcokrajowcami zainteresowanymi studiami na Uniwersytecie Ekonomicznym i rekrutującymi się na studia,
 • obsługa administracyjna kandydatów cudzoziemców w zakresie rekrutacji (obsługa elektronicznego systemu rekrutacji cudzoziemców),
 • wykonywanie tłumaczeń z i na język angielski na potrzeby Biura,
 • przygotowywanie sprawozdań i danych dla GUS, BUWiWM, Straży Granicznej i in.,
 • koordynacja prac administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją programu tutoringu akademickiego,
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów dotyczących rekrutacji na studia doktoranckie,
 • planowanie i organizowanie działalności w zakresie rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie,
 • udzielanie informacji kandydatom na studia doktoranckie,
 • współpraca z kierownikami studiów podyplomowych oraz prodziekanami odpowiadającymi za studia podyplomowe na wydziałach,
 • współpraca z Biurem Komunikacji Marketingowej w zakresie działań promujących studia podyplomowe,
 • prowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe.

Dział Edukacji i Kierunków Kształcenia

 • opracowywanie projektów uchwał, regulaminów, zarządzeń dotyczących kształcenia studentów,
 • przygotowywanie danych do kalkulacji planowanych kosztów kształcenia, zasad odpłatności za studia oraz danych do przeprowadzenia analiz przychodów i kosztów oraz symulacji rozwiązań w tym zakresie,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych za prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie planów zaopatrzenia Uniwersytetu w druki związane z tokiem studiów,
 • zamawianie, ewidencjonowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania związanych z kształceniem studentów,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących liczby studentów i absolwentów,
 • przygotowywanie informacji z obszaru dydaktyki do planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • przyjmowanie podań oraz udzielanie informacji w zakresie dydaktyki i toku studiów,
 • współpraca z organizacjami studenckimi oraz studenckimi kołami naukowymi,
 • współpraca z Wydziałami Uniwersytetu w zakresie realizacji studiów,
 • prowadzenie dokumentacji studentów-asystentów stażystów,
 • prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów,
 • obsługa administracyjna Senackiej Komisji Edukacji,
 • obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
 • obsługa administracyjna spraw dyscyplinarnych studentów.

Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • przeprowadzanie systematycznej oceny zajęć dydaktycznych,
 • prowadzenie badań jakości pracy dziekanatów,
 • przygotowywanie zestawień wyników badań ankietowych,
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu jakości kształcenia na potrzeby kierownictwa Uniwersytetu,
 • obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • prowadzenie rekrutacji w ramach studenckiej wymiany/semestralnej tzw. Transekonomik pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a uczelniami ekonomicznymi w Polsce. 

Stanowisko ds. Pomocy Materialnej i Spraw Socjalnych

 • informowanie kandydatów na studia i studentów o możliwości korzystania z pomocy materialnej,
 • opracowywanie i aktualizowanie na stronie internetowej Uniwersytetu informacji dotyczącej pomocy materialnej dla studentów,
 • opracowywanie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzorów decyzji i zaświadczeń,
 • opracowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie funduszu pomocy materialnej oraz monitorowanie wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów,
 • współpraca z pracownikami dziekanatów zajmującymi się pomocą materialną,
 • przyjmowanie odwołań studentów od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych,
 • obsługa administracyjna Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.