Zakres zadań Biura

Do zadań Biura Internacjonalizacji i Akredytacji Międzynarodowych należy:

1) Upowszechnianie informacji i promocja wewnętrzna głównych założeń strategii internacjonalizacji Uczelni ze specjalnym uwzględnieniem trzech priorytetów, tj.:

  • międzynarodowe sieci i projekty badawcze oraz biznesowe;
  • międzynarodowa oferta dydaktyczna;
  • kultura internacjonalizacji.

2) Zapewnienie całokształtu prac administracyjno-organizacyjnych dla koordynatorów merytorycznych odpowiedzialnych za pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych uczelnianych i wydziałowych, w tym  administracyjna obsługa projektów współfinansujących akredytacje ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego „Akredytacje zagraniczne”, prowadzenie dokumentacji, komunikacja z instytucjami akredytującymi, udział w spotkaniach i szkoleniach, wsparcie koordynatorów w przygotowaniu wizytacji komisji akredytujących.

3) Koordynowanie działań związanych z udziałem Uniwersytetu (oraz pracowników) w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych, w tym analiza celowości uczestnictwa pod kątem finansowym.

4) Koordynowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, tzw. "branding" międzynarodowy, jako ośrodka skupiającego ekspertów i kształcącego wysokiej jakości absolwentów poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą.

5) Udział w stowarzyszeniach, sieciach, wydarzeniach, spotkaniach itp. związanych z umiędzynarodowieniem np. NAWA, EAIE, konsorcjum SUN.

6) Organizacja oraz wsparcie wydarzeń uczelnianych o charakterze międzynarodowym w tym tych mających na celu budowanie relacji ze studentami zagranicznymi.

7) Zgłaszanie planu wydatków, opracowywanie planu rzeczowo-finansowego oraz przygotowywanie planu zamówień publicznych, w tym prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych.

8) Przygotowywanie zleceń oraz dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy w zakresie tłumaczeń.

9) Opracowanie systemu budowania relacji z absolwentami zagranicznymi (program ambasadorów).

10) Współpraca i wsparcie dla Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Zarządzania Dydaktyką  i innych jednostek w zakresie internacjonalizacji.