Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ubiega się o akredytacje międzynarodowe

Warunki funkcjonowania uczelni na świecie zmieniły się na przestrzeni ostatni lat. Zaostrza się walka konkurencyjna na krajowym i międzynarodowym rynku uczelni. Następuje intensyfikacja umiędzynarodowienia działalności szkół wyższych. W związku z tym Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach również rozpoczął już działania w tym zakresie. Przygotowywana jest strategia internacjonalizacji naszej Uczelni, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także organizacyjnej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podejmując się działań zmierzających ku pełnej internacjonalizacji działalności, ma na celu m.in. zapewnienie możliwie najlepszych warunków do realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych czy dydaktycznych. Istotną częścią strategii internacjonalizacji jest rozpoczęcie procesu ubiegania się o akredytacje międzynarodowe, co umożliwi całkowite umiędzynarodowienie i ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania naszej Uczelni.

Międzynarodowa akredytacja w dzisiejszych czasach jest także niezbędna w celu efektywnego pozycjonowania się na rynku międzynarodowym. Koordynatorem procesu ubiegania się o akredytacje międzynarodowe w naszej Uczelni jest Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. Sławomir Smyczek.

W świecie nauki najważniejsze akredytacje przyznawane są przez trzy organizacje: amerykańską AACSB, europejską EFMD oraz AMBA.  Akredytacje międzynarodowe oferują szereg korzyści dla uczelni, jej pracowników oraz studentów, w tym: elitarność dla uczelni, nowe możliwości promocji, większą rozpoznawalność na międzynarodowym rynku edukacyjnym i naukowym poprzez obecność w światowych rankingach, a także możliwości nawiązania szerokiej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie badań, publikacji naukowych, dydaktyki i wymiany, przy aktywnym wsparciu ze strony odpowiednich organizacji.

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
EFMD (European Foundation for Management Development)

Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach stoi obecnie przed ogromnym, wieloletnim wyzwaniem podjęcia trudu ubiegania się o akredytacje międzynarodowe. Ubieganie się o takie akredytacje jest procesem złożonym i ciągłym. Wymaga wielowymiarowej współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. W przypadku każdej zagranicznej akredytacji cała Uczelnia będzie musiała sprostać wielu normom, kryteriom oraz najwyższym międzynarodowym standardom.

Należy pamiętać, że ubieganie się o akredytacje międzynarodowe jest procesem długim i niosącym wiele zmian. Sukces możemy osiągnąć jedynie działając zespołowo. Każdy pracownik powinien zaangażować się w działania umożliwiające zdobycie akredytacji międzynarodowych. Wszyscy jesteśmy bowiem gospodarzami naszej Uczelni i mamy okazję się w ten proces włączyć. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że Uczelnia będzie funkcjonować według sprawdzonych najwyższych standardów, obowiązujących w najlepszych szkołach na świecie.