Konkurs na najlepszy artykuł na temat wpływu kryzysu pandemicznego na system finansowy

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału przez doktorantów i
młodych naukowców w ogólnopolskim Konkursie na najlepszy artykuł na
temat wpływu kryzysu pandemicznego na system finansowy. Termin
przesłania pełnego tekstu artykułu upływa 15 stycznia 2022 roku.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
systemfinansowy@projekty.ue.poznan.pl

Konkurs jest częścią szerszego projektu realizowanego przez Instytut
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współfinansowanego
przez Narodowy Bank Polski pt. _System finansowy w Polsce w obliczu
kryzysu pandemicznego_.

Na Autorów najlepszych artykułów czekają nagrody, w tym m.in.
bezpłatna publikacja artykułu w książce wydanej przez
ogólnopolskiego wydawcę (z I grupy (80 pkt) w ramach wykazu wydawnictw
MNiSW).

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ulotką i szczegółowym
harmonogramem konkursu.
Szczegóły można również znaleźć na stronie konkursu:
projekty.systemfinansowy.ue.poznan.pl

Konkurs o nagrodę Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów,

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z zakresu bankowości, pieniądza
i finansów, a pośrednio także podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych polskich autorów oraz promocja najwybitniejszych z nich.

Do konkursu można zgłaszać publikacje wydane lub rozpowszechnione na terenie Polski
w okresie między 22.01.2019 a 10.09.2021.

Nagroda za zwycięską publikację wyniesie 80000zł.
W przypadku nieprzyznania Nagrody Kapituła może przyznać jedno wyróżnienie w wysokości 30000zł.

Szczegóły Konkursu i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie  www.nbp.pl/konkursy. 
Termin nadsyłania prac upływa 31 12.2021.

XIV konkurs na prace naukowe

PAN Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania ogłasza XIV konkurs na Prace Naukowe  

w czterech kategoriach:

- prace doktorskie,

- monografie naukowe jednoautorskie,

- monografie naukowe wieloautorskie,

- podręczniki.

Cel konkursu: wskazanie wyróżniających się osiągnięć naukowych powstałych w środowisku nauk o zarządzaniu w okresie objętym Konkursem,

W Konkursie mogą brać udział prace indywidualne lub zespołowe autorów polskich, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, obronione (doktoraty) lub opublikowane (monografie i podręczniki) w latach 2019 – 2020.

Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania

Komisja może przyznać nagrody i maksymalnie trzy wyróżnienia w każdej z czterech wyżej wymienionych kategoriach.

Do udziału w konkursie dopuszczane są rozprawy doktorskie, które zostały uznane za wyróżniające przez jednostki organizacyjne nadające stopień naukowy. Do wniosku winny zostać załączone wszystkie recenzje wymagane tokiem postępowania kwalifikacyjnego oraz wyciągi z protokołów głosowania rady jednostki nad nadaniem stopnia naukowego i wyróżnienia.

Dla monografii i podręczników zgłoszonych do Konkursu wymagana jest jedna rekomendacja członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, dyrektora instytutu lub dziekana wydziału zatrudniającego Autora,

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.

Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej (e-mail knoiz@sgh.waw.pl) lub papierowej (ze względu na proces oceny preferowana jest, o ile jest to możliwe, wersja elektroniczna)

na adres:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
02-544 Warszawa ul. Madalińskiego 31/33
Instytut Zarządzania,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

V edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowy. UWAGA - przedłużenie terminu składania pra

Informujemy, że w związku z sytuacją dotyczącą epidemii Covid-19 oraz licznymi prośbami osób zainteresowanych konkursem, Rzecznik Finansowy zdecydował o wydłużeniu terminu przesyłania prac konkursowych do dnia 15.11.2021. Kolejną istotną zmianą jest dopuszczenie możliwości wysyłania prac konkursowych, których obrona zakończyła się w 2021 roku. 

Konkurs obejmuje zakresem zarówno zagadnienia praktyk rynkowych  jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych, które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

 

Do konkursu można zgłaszać:

- wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2019 – 2020

- rozprawy doktorskie obronione w latach 2019 – 2020,

- prace magisterskie i licencjackie obronione w roku 2020 r.

 

Zapraszamy autorów, promotorów, a także władze uczelni, wydziałów, katedr i instytutów, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w terminie do 31 października 2021 r. w Biurze Rzecznika Finansowego,  Al. Jerozolimskie 87,02 – 001 Warszawa

            Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie  Rzecznika Finansowego, www.rf.gov.pl w zakładce Edukacja/Konkursy i patronaty.

Konkurs - Aktywność kulturalna w środowisku akademickim

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

treść ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs skierowany jest do osób, które w roku akademickim 2019/2020 obroniły pracę dyplomową bądź rozprawę doktorską z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego

treść ogłoszenia