V edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Konkurs obejmuje zakresem zarówno zagadnienia praktyk rynkowych  jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych, które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

 

Do konkursu można zgłaszać:

- wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2019 – 2020

- rozprawy doktorskie obronione w latach 2019 – 2020,

- prace magisterskie i licencjackie obronione w roku 2020 r.

 

Zapraszamy autorów, promotorów, a także władze uczelni, wydziałów, katedr i instytutów, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w terminie do 31 października 2021 r. w Biurze Rzecznika Finansowego,  Al. Jerozolimskie 87,02 – 001 Warszawa

            Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie  Rzecznika Finansowego, www.rf.gov.pl w zakładce Edukacja/Konkursy i patronaty.

Konkurs - Aktywność kulturalna w środowisku akademickim

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

treść ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs skierowany jest do osób, które w roku akademickim 2019/2020 obroniły pracę dyplomową bądź rozprawę doktorską z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego

treść ogłoszenia