Zarządzenia i uchwały

rodzaj regulacjinrdataw sprawiezałączniki
Zarządzenie78/212021-06-07powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych zgłoszonych do pierwszej edycji konkursu „Beyond Barriers” 
Zarządzenie57/212021-05-19wprowadzenia Regulaminu konkursu „Beyond Barriers” na interdyscyplinarne projekty badawcze

załącznik Nr 1 - regulamin

załączniki do regulaminu

Nr 1 wniosek

Nr 2 arkusz oceny

Nr 3 raport z wydatkowania środków

Nr 4 raport z realizacji

Nr 5 arkusz oceny realizacji

Zarządzenie 53/212021-05-12w sprawie wprowadzenia procedury wyłaniania kandydatów w konkursie do Śląskiej Nagrody Naukowej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

załącznik Nr 1 - procedura

załącznik Nr 1 do procedury

załącznik Nr 2 do procedury

Zarządzenie 43/212021-04-20 w sprawie grantów naukowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicachzałącznik Nr 1
Zarządzenie Rektora21/212021-03-01 zmieniające zarządzenie Nr 7/21z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie Rektora16/212021-02-18 w sprawie wdrożenia aplikacji mobilnej mPracownik w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Instrukcje zawierające informacje w zakresie instalacji aplikacji, rejestracji oraz użytkowania
Zarządzenie Rektora15/212021-02-15 w sprawie powołania Zespołów do spraw Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
Zarządzenie Rektora14/212021-02-08 określenia ramowej organizacji roku akademickiego, w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć załącznik Nr 1 - harmonogram roku
Zarządzenie Rektora13/212021-02-08

w sprawie zasad podziału i rozliczania środków subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni

 

załącznik Nr 1 - regulamin dot szczegółowych zasad przyznawania i rozliczania środków na zadania badawcze realizowane w kolegiach

załączniki do regulaminu (zał1)
Nr 1-opis zadania
Nr 2-raport
Nr 3 - raport ostateczny

-------------------

Załącznik Nr 2 - regulamin dot szczegółowych zasad - młodzi naukowcy

załączniki do regulaminu (zał 2)

Nr 1 - wniosek
Nr 2 -arkusz oceny projektu indywidualnego
Nr 3 -raport roczny

Zarządzenie Rektora11/212021-02-08 zmieniające Regulamin wynagradzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,wprowadzony zarządzeniem Nr 38/20 z dnia 31 marca 2020 roku

Załącznik Nr 11 - zasady przyznawania punktów za osiągnięcia NA

Załącznik Nr 12 wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody Rektora za osiągnięcia w roku

Zarządzenie Rektora8/212021-02-08 ustalenia wysokości opłaty za wydanie legitymacji służbowej nauczycielom akademickim zatrudnionym w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Zarządzenie Rektora 7/212021-02-08 zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

załącznik Nr 1 oświadczenie - wyjazd zagraniczny

załącznik Nr 2 - declaration - foreign trip

załącznik Nr 3 - oświadczenie- przyjazd do UE

załącznik Nr 4 declaration arrival

załącznik Nr 5 oświadczenie praca zdalna

załącznik Nr 6 - procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów covid

Zarządzenie Rektora6/212021-01-28 sposobu rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz określania wymiaru godzin ponadwymiarowych
Zarządzenie Rektora172/202020-12-22 wprowadzenia Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Regulamin

Nr 1-kwestionariusz oceny

Nr 2-oświadczenie NA o przestrzeganiu praw autorskich (..)

Zarządzenie Rektora164/202020-12-07 zmieniające zarządzenie Nr 98/20 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/ 2021
Zarządzenie Rektora161/202020-11-30 zmieniające zarządzenie Nr 98/20 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie Rektora129/202020-10-15w sprawie wprowadzenia zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz zmiany zarządzenia Nr 98/20 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 ( z późn.zm.) nr 1 procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych covid-19 na terenie UE
Komunikat Kanclerza 1/20/21 2020-09-25wytycznych dotyczących wymogów sanitarnych organizacji zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w siedzibie Uniwersytetu obowiązujących w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie Rektora98/202020-09-18zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym 2020-2021

nr 1 oświadczenie wyjazd zagraniczny

nr 2 declaration foreign trip

nr 3 oświadczenie przyjazd

nr 4 declaration arrival

nr 5 procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów covid-19

Zarządzenie Rektora 107/202020-07-24 zasad wykonania zajęć dydaktycznych i konsultacji w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego nr 1 formularz odwołania zajęć